Hlavné menu

17.02.2021

Vďaka rezortu práce je Slovensko v TOP päťke krajín v čerpaní financií z Európskeho sociálneho fondu

Slovenská republika má (k 31.12.2020) vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR piate najlepšie čerpanie alokovaných finančných zdrojov z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Vyplýva to z aktualizovanej informácie o stave čerpania pomoci poskytnutej Európskou komisiou v nadväznosti na decembrové zasadnutie technickej pracovnej skupiny pod výborom pre Európsky sociálny fond.
 

Európsky sociálny fond slúži na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. „Je to nástroj, ktorý každý rok v únii pomáha približne 10 miliónom ľuďom získať prácu, resp. zlepšiť si zručnosti tak, aby boli schopní nájsť si v budúcnosti prácu. Rovnako pomáha začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých,“ priblížil význam ESF minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Na rezorte práce je zamestnanosť, a teda aj čerpanie alokovaných finančných zdrojov z Európskeho sociálneho fondu, v gescii štátneho tajomníka Borisa Ažaltoviča: „Financie sme v tomto roku používali prioritne na podporu udržania a vytvárania pracovných miest. Nezabúdali sme však ani na potravinovú pomoc, podporu sociálnej ekonomiky a na tých najzraniteľnejších – podporu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, podporu osobných asistentov v školách a marginalizované rómske komunity.“

Hoci celkové čerpanie Európskeho sociálneho fondu predstavuje v celej Európskej únii 43,42 %, Slovensko doposiaľ vyčerpalo 50,55 % alokovaných finančných zdrojov. V rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa s čerpaním na úrovni 62,45 % nachádzame na dvanástom mieste, zatiaľ čo celkové čerpanie v tomto programe je na úrovni 51,91 %.

„V našom rezorte takmer všetky vyčlenené finančné prostriedky z ESF vyčerpáme do konca tohto roka, preto je pre nás kľúčové, aby sme financie z nového programového obdobia mohli čerpať najneskôr od januára 2022,“ uzavrel minister Krajniak.

Krajina

Priebežné platby /

podiel na celkovej na alokácii

Luxembursko

64,51%

Fínsko

54,66%

Grécko

54,58%

Estónsko

50,64%

Slovensko

50,55%

Írsko

50,33%

Nemecko

49,83%

Holandsko

49,37%

Maďarsko

49,25%

Bulharsko

48,41%

Slovinsko

48,34%

Portugalsko

48,25%

Litva

47,97%

Francúzsko

46,61%

Rakúsko

46,39%

Česká Republika

45,19%

Belgicko

44,62%

Poľsko

43,82%

Cyprus

43,06%

Dánsko

42,37%

Lotyšsko

41,88%

Švédsko

40,89%

Rumunsko

38,85%

Španielsko

36,44%

Taliansko

35,84%

Veľká Británia

32,85%

Chorvátsko

30,46%

Malta

26,83%

Spolu

43,42%

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk