Hlavné menu

23.06.2020

Viac podporených opatrovateliek v obciach do 1000 obyvateľov

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do 1000 obyvateľov sa ešte viac rozširuje. Od 10. júna 2020 môžu už zapojené obce, ale aj úplné nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Stačí, ak o to prejavia záujem a zapoja sa v súlade s aktualizovaným Oznámením o možnosti predkladania žiadosti na zapojenie sa.
 

Už takmer rok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt s názvom „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. NP TOS v súčasnosti podporuje terénnu opatrovateľskú službu v takmer 40 malých obciach do 1000 obyvateľov, ktorá je určená pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách. Tento projekt naviac v polročných intervaloch finančne podporuje aj vzdelávanie a supervíziu opatrovateliek.

Čo priniesla aktualizácia?
Pôvodne mohli obce do 1000 obyvateľov získať finančný príspevok maximálne na 2 pracovné miesta. Teraz, môžu požiadať o vyšší počet pracovných miest, a to na plné aj polovičné pracovné úväzky. Výška príspevku na 1 pracovné miesto opatrovateľky zostáva nezmenená, 570 €. Stačí len poslať žiadosť o zapojenie sa do projektu s povinnými prílohami. O viac pracovných miest opatrovateliek môžu požiadať aj obce, ktoré do projektu už zapojené sú, a to žiadosťou o navýšenie počtu. V prípade, že má obec záujem napríklad o 5 opatrovateliek, výška finančnej podpory na ich mzdy môže predstavovať spolu až 2 850 Eur mesačne. Aktualizované Oznámenie o možnosti zapojenia sa do NP TOS je zverejnené na webovom sídle Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.ia.gov.sk, na webovom sídle samotného národného projektu www.nptos.gov.sk, ako aj na sociálnej sieti facebook NP TOS.

„Naším cieľom je, aby aj malé obce mali možnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov opatrovateľky či opatrovateľov a prispieť tak k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi. Zároveň v nich chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka IA MPSVR SR. Keďže index starnutia populácie na Slovensku i v Európskej Únii má dlhodobo rastúci trend, terénna opatrovateľská služba sa javí ako potrebná a v budúcnosti by sa mala rozširovať do všetkých obcí či miest, aj tých najmenších.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk