Hlavné menu

21.07.2016

VÝZVA - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktorého tradícia siaha do roku 2003. Pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Sociálny čin roka je ocenenie za výnimočnú humánnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, napríklad za pomoc rodine pri starostlivosti o ich zdravotne ťažko postihnutého člena, za podporu náhradnej starostlivosti o deti a osamostatňovania sa mladých ľudí, za zlepšovanie podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb, za pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva a podobne.

Na ocenenie Sociálny čin roka je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek mimoriadnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.

Návrh na ocenenie subjektov, ktoré podľa vás vykonali takúto aktivitu v roku 2015, musí byť podaný do 5. septembra 2016. Poslať ho môže fyzická osoba, obec, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, štátna organizácia, štátny orgán,
vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia e-mailom na adresu lucia.batorova@employment.gov.sk alebo poštou na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Na základe zaslaných a vyhodnotených nominácií komisia spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať predovšetkým na kreativitu a efektivitu aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom štátnych i neštátnych akreditovaných detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzor prihlášky (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk