Hlavné menu

16.07.2015

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny využíva finančné prostriedky EÚ aj na zavedenie systému vzdelávania ľudí, ktorí pomáhajú chudobným, sociálne vylúčeným, starším, osobám so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či inak ohrozeným skupinám.
 

Na rozdiel od klasickej tvorby učebných textov prináša národný projekt „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.“ také vzdelávacie programy, ktoré pripravujú experti priamo s odborníkmi z praxe a reagujú tak na aktuálne potreby. Ich obsah sa tvorí na princípe „O nás s nami“. „Zo stretnutia, na ktorom sme plnili úlohu „spoludotvárateľov", som pochopila, čo v reálnom živote a praxi znamená prístup a komunikácia s ľuďmi so zdravotným postihnutím a odniesla som si niečo, čo naozaj v práci aj využijem“, opisuje svoje skúsenosti účastníčka pilotného overovania jedného z takýchto programov. Výsledkom projektu bude plnohodnotný doplnkový systém vzdelávania sociálnych pracovníkov a iných odborníkov, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk