Hlavné menu

30.12.2015

Vzdelávanie zamestnancov rezortu práce je úspešne ukončené

Vzhľadom na medzinárodný kontext a spoluprácu v rámci Európskej únie sú na zamestnancov ústrednej štátnej správy kladené stále vyššie požiadavky v znalosti cudzích jazykov a informačných a komunikačných technológií.
 

V záujme ďalšieho prehlbovania kvalifikácie zamestnancov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo projekt zameraný na systematické vzdelávanie zamestnancov v uvedených oblastiach.Vzhľadom na medzinárodný kontext a spoluprácu v rámci Európskej únie sú na zamestnancov ústrednej štátnej správy kladené stále vyššie požiadavky v znalosti cudzích jazykov a informačných a komunikačných technológií. V záujme ďalšieho prehlbovania kvalifikácie zamestnancov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo projekt zameraný na systematické vzdelávanie zamestnancov v uvedených oblastiach.

Vo februári 2014 boli ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podpísané Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu multicieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR“.

Projekt sa zameriaval na jazykové vzdelávanie zamestnancov v rámci prezenčných jazykových kurzov anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka a na prehlbovanie znalosti práce s vybranými užívateľskými počítačovými programami formou e-learningového vzdelávania.

Vzdelávania sa celkovo zúčastnilo:

Podaktivita 1.1 Výučba cudzích jazykov:

  • individuálna forma (anglický, nemecký, francúzsky jazyk) – 35 účastníkov,
  • skupinová forma (anglický jazyk) - 131 účastníkov,
  • skupinová forma (nemecký jazyk) - 23 účastníkov.

Frekventanti skupinových kurzov absolvovali priebežný, resp. na konci vzdelávania výstupný test. Pri individuálnej výučbe absolvovali účastníci vstupný a výstupný test s cieľom monitorovania dosiahnutých výsledkov v priebehu vzdelávania. Po splnení podmienky absolvovania minimálne 75 % hodín výučby z celkového počtu 60 vyučovacích hodín a súčasne podmienky absolvovania výstupného testu získalo Potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu 160 účastníkov

Podaktivita 1.2 Výučba práce s vybranými užívateľskými počítačovými programami:

  • 85 účastníkov

Výsledkom absolvovania vzdelávania bol doklad/certifikát z e-learningového vzdelávacieho systému (výstupy), ktorý preukazoval u konkrétnych účastníkov tejto podaktivity absolvovanie e-learningového vzdelávania s dosiahnutím minimálnej úrovne mierne pokročilý v troch vybraných užívateľských programoch MS OFFICE na základe absolvovania príslušných e-learningových kurzov. Podmienky úspešnej účasti splnilo 62 účastníkov.

Aktivity realizované v rámci projektu boli ukončené v decembri 2015. Cieľ projektu, ktorým bolo Zvýšenie kvality ľudských zdrojov na MPSVR SR, bol naplnený, keďže zamestnanci MPSVR SR, t. j. účastníci projektu, si prehĺbili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti ovládania anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka a takisto nadobudli nové vedomosti a zručnosti v oblasti práce s užívateľskými počítačovými programami: MS Word 2010 , MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Access 2010, MS Outlook 2010. Formy výučby boli podľa hodnotenia účastníkov zvolené vhodne, boli vyhovujúce. Zamestnanci, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity v rámci projektu, využijú získané vedomosti a zručnosti predovšetkým vo svojej práci, zvýšia sa predpoklady dosahovania ich optimálneho výkonu a mobilita v rámci organizácie. Ukazovatele stanovené na začiatku projektu boli taktiež splnené.

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 106 063,09 €
Územná pôsobnosť projektu: Celé územie SR
Realizácia: 12/2013 - 12/2015

Cieľové skupiny: Cieľovou skupinou národného projektu boli zamestnanci MPSVR SR - vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci a zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme. Zamestnanci ministerstva vykonávajú činnosti, ktoré majú dopad na celé územie SR, nepriamou cieľovou skupinou boli teda i občania SR ako koneční užívatelia profesionálnych výkonov priamej cieľovej skupiny národného projektu.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk