Hlavné menu

30.07.2013

Za mejkap alebo pusu spolužiakovi neprídete o prídavky

Medializovaná informácia, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa chystá odoberať rodinné prídavky za "pusu v škole" je hrubým prekrútením reality a úmyslu novely zákona o rodinných prídavkov.
 

Realita je taká, že cieľom predkladateľa je skutočne postihovať rodičov neprispôsobivých detí, ktoré znemožňujú prácu učiteľom, či obmedzujú svojich spolužiakov, alebo ich dokonca priamo ohrozujú. Riziko straty, respektíve obmedzenia rodinných prídavkov má motivovať aj tých rodičov, ktorí sa zabudli zaujímať o pôsobenie svojho potomka na škole voči učiteľom a spolužiakom. Čiže o niečo, čo je bežným štandardom pre väčšinu rodičov.

Rodinné prídavky majú prichádzať do hry až v momente, kedy žiak dostane tzv. „opatrenie vo výchove“ (napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania). Nie v momente, kedy poruší banálne školský poriadok, ide vyslovene o závažné porušenie školského poriadku. Navyše bude plne v kompetencii školy zvážiť, či ide o prehrešok, ktorý považuje skutočne za závažný.

V tom prípade bude pre vyplácanie prídavku určený osobitný príjemca, čiže obec. A až pri opakovanom uložení opatrenia vo výchove, môže prísť k tomu, že na istý čas bude vyplácanie prídavkov zastavené.

Ministerstvo úprimne ľutuje, že rešpekt učiteľskému stavu je nutné pri niektorých občanoch, či deťoch opätovne budovať aj takýmito nie populárnymi opatreniami. Najväčšou prioritou Ministerstva je však to, aby rodičia dbali o výchovu svojich detí a tie získali zodpovedajúce vzdelanie, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu a vychovali ďalšiu generáciu vzdelaných, pracovitých a slušných ľudí.


Na dovysvetlenie:

Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 58
Opatrenia vo výchove
Odkazy z iných právnych predpisov na toto ustanovenie
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.
(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,45)
c) Policajný zbor.46)
(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

Pre doplnenie informácie je potrebné však dodať, že k tomuto zákonu je aj vykonávací predpis t. j. Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole § 22 predmetnej vyhlášky hovorí:
§ 22
Opatrenia vo výchove
(1) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
(2) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.
(3) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
(4) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
(5) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.
(6) Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona, riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk