Hlavné menu

21.04.2020

Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie

Ministerstvo v dnešnej mimoriadne zložitej situácií považuje za absolútnu prioritu ochranu tých najrizikovejších skupín obyvateľov. Aktuálne sa pozornosť upriamuje predovšetkým na minimalizovanie ohrozenia zdravia a života seniorov a ľudí, u ktorých existuje zvýšené riziko prenosu vírusu COVID–19. Jedným z opatrení je aj vyhlásenie zariadení sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny okamžite aj po nástupe novej vlády prijalo veľa veľmi prísnych opatrení v oblasti sociálnych služieb. Odporučili sme presný postup pri prijímaní nových, resp. staronových klientov do zariadení sociálnych služieb, zároveň sme v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR pozastavili činnosť najrizikovejších ambulantných zariadení sociálnych služieb. Koncom marca sme vyhlásili núdzový stav pre tie zariadenia, ktoré ako jediné patria pod pôsobnosť rezortu práce – ide o 100 centier pre deti a rodiny. Nasledovali ďalšie opatrenia na ochranu najzraniteľnejších skupín našich občanov, vrátane testovania klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb aj v centrách pre deti a rodiny.

Treba však spomenúť aj ďalšie ústretové kroky smerom k ochrane najohrozenejších, či zachovania existencie služieb pre seniorov a iných odkázaných ľudí. Ministerstvo práce sa rozhodlo ponechať finančné príspevky všetkým zariadeniam, ktoré sa zatvorili, napr. denné stacionáre, ale zároveň sme ich personál inštruovali, aby zabezpečili svojím klientom externú, alebo terénnu podporu a pomoc v podobe napr. telefonického kontaktu, donáške stravy, nákupu liekov a pod. V tomto krízovom období poskytujeme zariadeniam sociálnych služieb príspevok na lôžko na plnú kapacitu, bez ohľadu na obsadenosť toho – ktorého zariadenia.

Ďalšie významné opatrenia nasledovalo minulý týždeň. „15. apríla sme všetky zariadenia sociálnych služieb, je ich približne 1 900, vyhlásili za subjekty hospodárskej mobilizácie,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.Patria medzi ne okrem zariadení pre seniorov aj napríklad domovy sociálnych služieb, nocľahárne, opatrovateľské služby, sociálne rehabilitácie, špecializované sociálne poradenstvo, špecializované zariadenia, zariadenia podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania, či zariadenia opatrovateľskej služby. V praxi to znamená, že spomínané verejné ako aj neverejné subjekty budú mať za akýchkoľvek podmienok zabezpečené dodávky energií, prednostné zásobovanie potravinami, či bezplatné ochranné pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv na presne špecifikované výkony. Všetky určené zariadenia sociálnych služieb postupne dostávajú tieto ochranné prostriedky prostredníctvom VÚC.

„Urobili sme podľa môjho názoru všetko, čo sme zatiaľ mohli preventívne urobiť pre našich seniorov a na pomoc odkázaných ľudí, aby ich nákaza ohrozovala čo najmenej. Všetkým nám na tom mimoriadne záleží,“ uzatvára minister Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk