Hlavné menu

02.04.2020

Zelenú v parlamente dostali ďalšie opatrenia ministerstva

Poslanci NR SR schválili ďalšie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, rodín aj nezamestnaných v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia.
 

Po úprave poskytovania ošetrovného a nemocenského v čase pandémie koronavírusu prichádza ministerstvo aj s úpravami v Zákonníku práce. Chce umožniť zamestnávateľom flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu tak, aby neboli nútení prepúšťať. Zároveň obsahuje opatrenia, ktoré chránia zamestnancov. „Urobili sme isté úpravy pri organizácii pracovného času, nariaďovaní dovolenky, pravidiel práce z domu aj pri náhrade mzdy pri prekážke v práci. Tieto zmeny pomôžu rýchlejšie reagovať na vzniknutú situáciu a pomôžu udržať pracovné miesta,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Konkrétne sa mení poskytovanie náhrady mzdy u zamestnávateľa, ktorý musel z dôvodu pandémie pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť. Keďže ide o prekážku v práci na jeho strane, nemusí poskytovať zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy, ale 80 %. Najmenej to však musí byť vo výške minimálnej mzdy.

Počas pandémie koronavírusu bude zároveň možné pružnejšie využívať pracovný čas. Zjednoduší sa dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom na práci z domu, pričom bude možné takúto prácu prikázať. Na druhej strane však bude mať aj zamestnanec právo pracovať z domu, ak to umožňuje povaha práce. Zamestnávateľovi sa taktiež skráti povinnosť oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky zo 14 na 7 dní. Pri dovolenke, ktorú si zamestnanec preniesol z predchádzajúceho roka, bude táto lehota najmenej dva dni. Zmeny v rozvrhnutí pracovného času bude môcť zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi dva dni vopred namiesto pôvodných 7 dní.

Zvyšuje sa aj ochrana zamestnancov pred prepustením. Ochranná doba, keď nesmie dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, sa rozširuje aj o dobu, počas ktorej zamestnanec ošetruje dieťa. Znamená to napríklad, že zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnankyni v čase, keď je doma s dieťaťom, ktoré nemôže chodiť do školy.

V tomto balíku zmien zároveň odbremeňujeme zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od povinností, ktoré objektívne nie je možné splniť. Ide napríklad o lekárske prehliadky, rekondičné pobyty, preškoľovanie zamestnancov. Tieto povinnosti sa odkladajú.

Ďalšia pomoc smeruje k nezamestnaným a rodičom detí, ktoré nestihli dať dieťa do škôlky pred ich uzavretím. Poberateľom dávky v nezamestnanosti, ktorým má čerpanie skončiť v krízovom období, predlžujeme dobu poberania o jeden mesiac. „Ak to bude nevyhnutné, tak bude môcť vláda podľa ďalšieho vývoja v krízovom období uznesením alebo nariadením vlády rozhodnúť o predĺžení doby čerpania dávky o ďalší mesiac a podobne,“ vysvetľuje minister Krajniak. V prípade čerpania ošetrovného sa umožní jeho čerpanie aj rodičom, ktorých deti dovŕšia v krízovom období tri roky a nestihli ich dať do škôlky pred pandémiou.

Novelizujeme aj zákon o 448/2008 Z. z. sociálnych službách, aby mohla vláda SR v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vládnym nariadením určovať pravidlá vyplácania finančných príspevkov, ktoré sa poskytujú obciam, verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Poskytovatelia budú mať zároveň, v zmysle spomínanej novely, úľavy z povinností, ktoré súvisia s poskytovaním finančných príspevkov, pretože v krízovej situácií by ich neboli schopní plniť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk