Hlavné menu

01.07.2017

Životné minimum sa v tomto roku zvyšuje

Sumy životného minima sa tradične upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Po troch rokoch stagnácie tejto veličiny sa situácia zmenila a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opäť pristupuje k valorizácii životného minima.
 

Sumy životného minima určuje každoročne ministerstvo práce na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa konkrétnych koeficientov. Tými sú rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a rast čistých peňažných príjmov na osobu. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol totiž koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie (v tomto prípade apríl 2017/apríl 2016) 1,007 a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2017 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 zasa 1,0498.

Suma životného minima pre prvú plnoletú fyzickú osobu sa od 1. júla t.r. zvyšuje na 199,48 eura mesačne, na druhú plnoletú fyzickú osobu na 139,16 eura a na nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 91,06 eura.

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Tieto sumy sa upravujú vždy k prvému júlovému dňu. Jeho valorizácia bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy. Pôjde predovšetkým o rodiny s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, a to prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a rodičovský príspevok, ako aj príspevky v náhradnej starostlivosti, náhradné výživné, ďalej tiež o rodiny s členmi, ktorí sú uchádzači o zamestnanie, a pod. V neposlednom rade pôjde aj o domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu, na opatrovanie, či osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, o prijímateľov sociálnych služieb, a to ochranou ich príjmu. Valorizácia bude mať taktiež pozitívny vplyv na daňový bonus, na uspokojenie základných životných potrieb detí a mladých dospelých v detských domovoch, na resocializačný príspevok, ale aj na minimálny dôchodok.

Treba pripomenúť, že životné minimum bolo od roku 2014 nezmenené z dôvodu negatívneho vývoja najmä koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v záujme neznižovania príjmov obyvateľov Slovenskej republiky preto novelou zákona neuplatnilo valorizačný mechanizmus úpravy jeho súm, ak jeden z koeficientov, ktorým sa mali v príslušnom kalendárnom roku upraviť sumy životného minima, by bol nižší ako jedna alebo rovný jednej. V opačnom prípade by muselo dôjsť k zníženiu životného minima a dávok naň naviazaných, čomu sme spomínanou novelou zákona pred troma rokmi úspešne predišli.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk