Hlavné menu

10.10.2016

Zlepšenie postavenia rómskej mládeže

Mladí Rómovia z krajín Európskej únie diskutujú s odborníkmi aj politikmi o ich skúsenostiach s integráciou. Na konferencii v Bratislave chcú spoločne zadefinovať nové smerovanie akčného plánu pre rómsku mládež do budúcnosti.
 

Rómska populácia je na Slovensku najviac ohrozená chudobou, sociálnym vylúčením či diskrimináciou. Zároveň sa oveľa ťažšie uplatňuje na trhu práce. Najmä v regiónoch, kde si aj ľudia s vyšším vzdelaním nevedia nájsť zamestnanie. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny sa preto dlhodobo snaží o podporu projektov a aktivít, ktoré pomáhajú Rómom začleniť sa do spoločnosti či uspieť pracovnom trhu. „Medzi mladými nezamestnanými je aj veľké množstvo Rómov, s ktorými treba pracovať individuálne. To, čo im možno nedala škola, musí do istej miery nahrádzať ministerstvo práce. Ide najmä o tréningy, rekvalifikáciu a prípravu do nového zamestnania. Pokiaľ nezaujmeme systémové riešenie k týmto mladým ľuďom, bude to stratená generácia," zdôrazňuje minister práce Ján Richter.

Podobné problémy trápia aj ďalšie krajiny Európskej únie. Tá sa preto snaží na riešenie rómskej problematiky vyčleňovať samostatné prostriedky. V rokoch 2014 -2020 pôjde na ňu z Európskeho sociálneho fondu 1,5 miliardy. „Z mojej strany je veľký tlak na členské štáty, aby tie peniaze išli na správny účel, aby sa z nich nefinancovali zbytočné akcie a cesty, ktoré nikam nevedú. Vždy hovorím natvrdo, že to nesmieme robiť len pre Rómov a o Rómoch, ale túto politiku musíme robiť s nimi," hovorí eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlavia Věra Jourová. Dodáva, že je našou povinnosťou využiť vytváranie príležitostí pre mladých rómskych ľudí, aby mali kvalitné vzdelanie, dostali dobrú prácu a mali lepší život ako ich rodičia. Rómska mládež by mala byť hybnou silou v procese integrácie Rómov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v minulom programovom období smerovalo viacero prostriedkov na prácu s rómskymi komunitami. Tie významnou mierou prispeli k ich lepšiemu sociálnemu začleneniu, úspešnejšiemu vzdelávaniu detí a uplatneniu dospelých na trhu práce. V takejto pomoci pokračuje aj v súčasnom programovom období na roky 2014 -2020. Za veľmi dôležitý nástroj na pomoc mladým, aj zo znevýhodnených skupín, považuje minister práce európsku iniciatívu „Záruka pre mladých ľudí,“ ktorá sa realizuje už tri roky. Za toto obdobie získalo vďaka nej prácu, stáž alebo učňovskú prípravu viac ako 9 miliónov mladých ľudí v Európe. „Projekty, ktoré sme pripravili pre ľudí do 29 rokov u nás na Slovensku, majú 84 % úspešnosť. Tí mladí ostávajú v zamestnaní aj po uplynutí dotovaného obdobia a získavajú zmluvy na neurčito, čo je naozaj veľmi pozitívne. V týchto projektoch preto pokračujeme,“ opisuje Ján Richter. Dodáva, že riešenie rómskej problematiky si vyžaduje najmä systémové opatrenia, a to nielen na národnej, ale aj európskej úrovni.

Dvojdňovú konferenciu o zlepšení postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien organizuje v Bratislave v dňoch 10. - 11. októbra 2016 Európska komisia s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. Je súčasťou podujatí slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Účasť prijali viacerí vysokí politickí predstavitelia z domova a zo zahraničia. Na úvod konferencie vystúpili eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlavia Věra Jourová, ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, minister práce, sociálnych veci a rodiny SR Ján Richter, minister pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu ČR Jiří Dienstbier a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Celkovo sa na podujatí stretáva približne 250 účastníkov - mladí ľudia z rómskych komunít, zástupcovia relevantných ministerstiev, medzinárodných organizácií, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európy, zástupcovia mimovládnych organizácií, experti a tvorcovia politík v oblasti sociálnej inklúzie Rómov a mládeže z členských krajín Európskej únie a pristupujúcich krajín.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk