Hlavné menu

Používanie výrobkov (technických zariadení)

Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky (užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy), len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér alebo výrobca. (§ 13 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk