Hlavné menu

Kontrola

Dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľov a podnikajúcich fyzických osôb kontorlujú viaceré orgány štátnej správy.

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávajú inšpektoráty práce. § 7 zákona č. 125/2006 Z. z.

Inšpekciu práce vykonávajú inšpektoráty práce:

 • na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,
 • na pracoviskách nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec (§ 52 Zákonníka práce) vykonáva dohodnutú prácu, a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 Zákonníka práce).

Inšpektoráty práce nevykonávajú inšpekciu práce na pracoviskách:

 • Ministerstva vnútra SR,
 • Policajného zboru SR,
 • Hasičského a záchranného zboru,
 • Ministerstva obrany SR,
 • Ozbrojených síl SR,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
 • Železničnej polície a
 • Colnej správy SR. (§ 2 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z.)


Dozor nad dodržiavaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na týchto pracoviskách sa vykonáva osobitnými orgánmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 200/1998 Z. z.).

Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ochrany verejného zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci vykonáva Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Tento dozor vo svojej pôsobnosti vykonávajú aj Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská informačná služba.

Inšpekcia práce na pracoviskách:

 • Ministerstva vnútra SR,
 • Policajného zboru SR,
 • Hasičského a záchranného zboru,
 • Ministerstva obrany SR,
 • Ozbrojených síl SR,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
 • Železničnej polície a
 • Colnej správy SR

je zverená na vykonávanie ich orgánom inšpekcie práce.

Dozor nad dodržiavaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na týchto pracoviskách sa vykonáva osobitnými orgánmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 200/1998 Z. z.)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce.

Obdobný dozor vykonávajú orgány Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR v organizáciách v ich pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk