Hlavné menu

Štátny zdravotný dozor

Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ochrany verejného zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci vykonáva Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Tento dozor vo svojej pôsobnosti vykonávajú aj Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská informačná služba.

Inšpekcia práce na pracoviskách:

  • Ministerstva vnútra SR,
  • Policajného zboru SR,
  • Hasičského a záchranného zboru,
  • Ministerstva obrany SR,
  • Ozbrojených síl SR,
  • Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
  • Železničnej polície a
  • Colnej správy SR

je zverená na vykonávanie ich orgánom inšpekcie práce.

Dozor nad dodržiavaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na týchto pracoviskách sa vykonáva osobitnými orgánmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 200/1998 Z. z.)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk