Hlavné menu

Oprávnenia, osvedčenia a preukazy

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri plnení pracovných povinností môže niektoré odborné činnosti vykonávať len kvalifikovaná právnická osoba alebo fyzická osoba na základe oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu .

Vydané oprávnenia, osvedčenia a preukazy možno odobrať v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení môžu len oprávnené právnické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky § 14 zákona č. 124/2006 Z.z..

Oprávnenie vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a zároveň zverejňuje zoznam týchto oprávnených právnických osôb.

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú alebo právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý spĺňa požiadavky § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a má oprávnenie.

Oprávnenie vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. Zoznam oprávnených právnických osôb zverejňuje Národný inšpektorát práce.

Živnostník - fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom - môže vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení a plniť tlakové nádoby na dopravu plynov bez tohto oprávnenia, ak je na jej vykonávanie odborne spôsobilá – svoju odbornú spôsobilosť preukazuje dokladom (preukazom, osvedčením) podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z..

Obsluhovať určené pracovné prostriedky a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16  ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. vydáva:

  • príslušný inšpektorát práce,
  • osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
  • stredná škola alebo vysoká škola pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,
  • revízny technik.
     

Vlastník preukazu, osvedčenia alebo dokladu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Určené pracovné prostriedky a činnosti upravuje príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z..

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia alebo preukazu upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z..

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpečnostnotechnickú službu je povinný zabezpečovať každý zamestnávateľ. (§ 21 a 22 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu aj dodávateľským spôsobom bez oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Národný inšpektorát práce zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Úlohy pracovnej zdravotnej služby ustanovuje § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečovať zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z..

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Úradu verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok.

Zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby je zverejnený na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Bezpečnostný technik s osvedčením vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. Podmienky na vydanie osvedčenia a jeho platnosť upravuje § 23 zákona č. 124/2006 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z..

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. (§ 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Autorizovaný bezpečnostný technik s osvedčením vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie vydáva fyzickej osobe Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok a vykonaní skúšky. Podmienky na vydanie osvedčenia a pre jeho platnosť upravuje § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Okruh požiadaviek na vykonanie odbornej skúšky a zoznam vydaných osvedčení zverejňuje Národný inšpektorát práce.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce môže vykonávať fyzická osoba a právnická osoba na základe oprávnenia. (§ 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu, ktoré pripravujú žiakov a študentov na výkon povolania. Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov môže organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

Oprávnenie, na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok, vydáva Národný inšpektorát práce alebo Hlavný banský úrad pre výchovu a vzdelávanie v organizáciách v jeho pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk