Hlavné menu

Hmotná núdza

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pristúpili aj k úpravám pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi tak, aby sme v čase mimoriadnej situácie garantovali ľuďom hmotné zabezpečenie aj napriek sťaženým podmienkam na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké zmeny nastali v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi?

  • V čase krízovej situácie sa nebude vzťahovať podmienka výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne na člena domácnosti, ktorý sa činností nemôže zúčastniť z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu.
  • Príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase krízovej situácie nemôžu z dôvodu prekážky na strane organizátorova alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vykonávať činnosti zakladajúce nárok na aktivačný príspevok, sa bude poskytovať ochranný príspevok v sume 37,30 eura mesačne.
  • Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške minimálnej mzdy, ostáva zachovaný a výška príjmu sa v čase trvania mimoriadnej situácie nesleduje. Jedinou podmienkou je trvanie tohto právneho vzťahu.
  • Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, zostáva zachovaný aj v prípade, že služba sa neposkytuje, avšak zmluva, na základe, ktorej by sa mala poskytovať, musí trvať. V čase trvania mimoriadnej situácie sa nesleduje ani úhrada za túto službu.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk