Hlavné menu

Humanitárna pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomo c pre fyzické a právnické osoby na základe zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov zjednodušeným a urýchleným postupom .

Fyzická osoba

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii . Dotácia slúži na riešenie tejto situácie. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur .

Z dôvodu rýchleho vybavenia žiadostí o humanitárnu pomoc, akceptuje MPSVR SR žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby a vyhlásenie k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podané aj e-mailom, pričom tieto žiadosti je potrebné MPSVR SR zároveň doručiť aj poštou .

V žiadosti je potrebné podrobne a pravdivo opísať krízovú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 (napr. strata zamestnania / bez nároku na dávku v nezamestnanosti/ z dôvodu zatvorenia prevádzky na základe opatrenia ÚVZ zo dňa 12.3.2020, zatvorenie školy a potreba starostlivosti o dieťa bez nároku na OČR, strata príjmu zo zamestnania v dôsledku opatrení pre pandémiu COVID-19 bez nároku na dávku v nezamestnanosti, bez nároku na PN, preplatenie ubytovania pre človeka bez domova, bez možnosti využiť úspory a majetok, a podobne).

„Upozornenie pre SZČO – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje pomoc SZČO dotknutým pandémiou COVID-19, podrobnosti sú k dispozícii na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/ časť Prvá pomoc zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO – ako žiadať o príspevky.“

Žiadosti budú po skončení mimoriadnej situácie verifikované príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzor žiadosti a vyhlásenia:

VZOR žiadosti - podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona (.RTF)
VZOR vyhlásenia a súhlasu k žiadosti o dotáciu - § 9 ods. 1 a 2 zákona (.RTF)

Spôsob doručenia:

  • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava

UPOZORNENIE:
"ŽIADOSTI POSIELAJTE LEN RAZ !!!!! OPAKOVANÝM ZASIELANÍM ŽIADOSTI LEN ZBYTOČNE SPOMALÍTE PROCES POSUDZOVANIA. ĎAKUJEME“

SOS dotácia

SOS dotáciu poskytuje ministerstvo fyzickám osobám, ktoré z dôvodu krízovej situácie nevykonávajú činnosť, z ktorej majú príjem, avšak túto činnosť vykonávali pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Požiadať o dotáciu
Zoznam schválených SOS dotácií - zoznam budeme priebežne aktualizovať

Právnická osoba

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách môže požiadať právnická osoba na podporu humanitárnych aktivít a činností , ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 15 000 eur .

V žiadosti je potrebné vyšpecifikovať rozpočtované položky (názov položky, cena za jednotku x počet ks), ktorá pomôže v súvislosti s ohrozením vírusom COVID-19 cieľovej skupine, ako napr. zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova prenajatím celého objektu a iné.

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie , že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:Spôsob doručenia:

  • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
  • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk