Hlavné menu

Infolinka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom na nové adresy covid19@praca.gov.sk resp. covid19@employment.gov.sk.

Odborníci budú poskytovať odpovede na otázky v gescii rezortu práce, ktoré súvisia prioritne s oblasťou pracovného práva, v prípade otázok mimo gescie MPSVR SR budú vedieť operatívne navigovať spoluobčanov na iné vecne príslušné inštitúcie a ich aktuálne informačné zdroje.

Ak klient potrebuje informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny , môže svoje otázky adresovať na media@upsvr.gov.sk . Môže však využiť aj formulár „ Skúsenosti a postrehy“ . Ak však potrebuje informáciu ohľadom aktivít konkrétneho úradu, môže osloviť konkrétny príslušný úrad emailom alebo telefonicky podľa zverejneného zoznamu vstupných kontaktov. Podrobné kontakty na pracovníkov úradov práce záujemcovia nájdu na webovej stránke úradu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk