Hlavné menu

Sociálne služby

Jednorazová dotácia na odmeny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytne v rozpočtovom roku 2021 jednorazovo dotáciu na odmeny vo výške celkovej ceny práce 473,20 eura na zamestnanca, (tj. 350,- EUR hrubá mzda), ktorý spĺňa podmienky oprávnenej cieľovej skupiny podľa oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu podľa osobitného predpisu, zameraného na poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia (ďalej len „žiadosť o príspevok z národného projektu“) zverejnenom na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a ktorý je zároveň zamestnancom:

 • poskytovateľa sociálnej služby
 • centra pre deti a rodiny, okrem centra pre deti a rodiny, ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • subjektu zapojeného do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Nárok na odmenu má len žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o odmeny v rámci vyššie uvedeného národného projektu do 17. decembra 2021.

Oprávnení žiadatelia nemusia predkladať ministerstvu žiadne nové žiadosti, ak splnili vyššie uvedené podmienky a dotácia im bude poskytnutá automaticky na účet, ktorý uviedli v žiadosti o odmeny v rámci národného projektu.

Dotácia bude poskytnutá na ten počet zamestnancov, ktorý uviedol žiadateľ v žiadosti o odmeny v rámci národného projektu.

Odmeny zamestnancom z dotácie na mimoriadne odmeny musia byť vyplatené najneskôr do 31.3.2022.

Nevyčerpanú dotáciu prijímateľ vráti nasledovne:

 • v decembri 2021 na účet č. SK17 8180 0000 0070 0010 6819
 • od 1.1.2022 na účet č.: SK12 8180 0000 0070 0058 7253
 • VS: IČO organizácie
 • ŠS: 7782021

Špecifický symbol je pre všetky subjekty rovnaký.

Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpanej dotácie, kde bude uvedené číslo účtu, z ktorého je dotácia poukázaná, výška vrátenej sumy, variabilný symbol, špecifický symbol a dôvod vrátenia.

Avízo je potrebné zaslať elektronicky, alebo písomne na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor rozpočtu na financovania

Špitálska 4, 6, 8,

816 43 Bratislava

Dotácia na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb

 • Dňa 12. novembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 411/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. Nariadením sa upravuje možnosť poskytnúť jednorazovú dotáciu na účel, ktorým je nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov týchto sociálnych služieb, najmä vitamínu D3 , aj v rozpočtovom roku 2021 . Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci, na základe žiadosti doručenej ministerstvu do 30. novembra 2021 v súlade so vzorom žiadosti a usmernením, uvedenými nižšie.

Ide o dotáciu pre vybrané zariadenia sociálnych služieb vymedzené predmetným nariadením vlády SR a nie je možné ju poskytnúť poskytovateľom terénnej sociálnej služby, vrátane domácej opatrovateľskej služby.

Dotácia bude uvedeným subjektom vyplatená do 5 pracovných dní po zverejnení. Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané . V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

Infekčný príplatok pre zamestnancov pobytových zariadení sociálnych služieb a CDR

Dňa 15. 10. 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 367/2021 Z. z , ktoré upravuje nový účel dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby, na poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov vo výške 405 € (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení/centre vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.

Dotáciu nie je možné poskytnúť duplicitne na ten istý účel. To znamená, že ak bola už dotácia v rámci dotačného titulu podľa § 9 ods. 3 zákona na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby poskytnutá na rovnaký účel („infekčný príplatok“) zariadeniu/CDR za obdobie karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva pred účinnosťou nariadenia, dotáciu podľa nariadenia už nie je možné poskytnúť za to isté obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.

Pre účely poskytnutia dotácie na „infekčný príplatok“ za potvrdenie o nariadených karanténnych opatreniach možno považovať (v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva) rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo zápisnicu z epidemiologického vyšetrovania, ktoré môžu byť ministerstvu doručené aj elektronickou formou (e-mailom s prílohou príslušného dokumentu, t.j. nie v texte/tele e-mailu).

II. a III. vlna - aktuálne informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb

V súlade s Nariadením vlády č. 183/2021 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Oznam o pracovnej povinnosti

Metodika krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách

Prílohy k Metodike krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách:

 1. 1. Príloha KP 01
 2. 2. Príloha KP 1A
 3. 3. Príloha KP 02
 4. 4. Príloha KP 03
 5. 5. Príloha KP 04
 6. 6. Príloha KP 05
 7. 7. Príloha KP 06
 8. 8. Príloha KP 11
 9. 9. Príloha KP 12
 10. 10.Príloha KP 13
 11. 11.Príloha KP 14
 12. 12.Príloha KP 17
 13. 13.Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k návštevám, testovaniu, opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služi eb - aktualizácia k 27.4.2022

Usmernenie k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 - aktualizácia k 27.4.2022

Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK

Oznam pre poskytovateľov sociálnych služieb

Od dňa 24. 5. 2021 bude možné požiadať o vydanie očkovacieho certifikátu cez www.korona.gov.sk pre zaočkovaných proti ochoreniu Covid-19.

MPSVR SR žiada všetkých poskytovateľov sociálnych služieb aby boli súčinní a nápomocní pri požiadavke klientov o vydanie certifikátu o očkovaní.

Na účely vyplnenia nahlasovacieho formuláru „Požiadavka na očkovanie“ v súlade s týmto usmernením sa

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec

 • poskytovateľa sociálnych služieb,
 • centra pre deti a rodiny,
 • podporných služieb (napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)


2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec

 • poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
 • orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
 • VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie 3. dávkou vakcíny odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov

Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 27.09.2021

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

- prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

- zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska

Aktualizácia k 31.03.2022

Koordinátori pre vyšší územný celok (VÚC) na zabezpečenie bezodkladného umiestnenia odídencov do pobytových sociálnych služieb :

Koordinátorky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zabezpečenie bezodkladného umiestnenia odídencov do pobytových sociálnych služieb:

 • Mgr. Galina Šimeková - +421 945 503 102

 • Mgr. Veronika Kováčová - +4212 2046 3210

Zoznam SHM pre riešenie mimoriadnej situácie spojenej s príchodom odídencov z Ukrajiny

Usmernenie organizáciám rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny k poskytovaniu psychologickej krízovej intervencie osobám prichádzajúcim z Ukrajiny

Podľa § 4 Vyhlášky v prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný a osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak nemá klinické príznaky ochorenia, denne si meria telesnú teplotu, pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby a najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.

 • Sú pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) usmernenia, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzné?

Usmernenia, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zariadenia sociálnych služieb a sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, sú záväzné pre všetky ZSS a tieto povinné sa nimi riadiť v zmysle §6 písm. d) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. z 19. 5. 2021 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

 • Čím sa musíme preukázať pri návšteve klienta v zariadení sociálnych služieb?

Všeobecne platí, že ak návšteva nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je potrebné sa preukázať negatívnym testom pri vstupe do zariadenia.

 • návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test)
 • potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste
 • v prípade, ak sú vytvorené možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné vykonať testovanie návštevy (AG testom) po dohode so štatutárom zariadenia priamo
  v zariadení sociálnych služieb (ZSS).

 

 • Je potrebné, aby sa návšteva v zariadení preukazovala výlučne PCR testom?

Nie je potrebné vyžadovať od návštevy výlučne PCR test. Návšteva, ak nedisponuje potvrdením o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín. Ak sú v ZSS vytvorené podmienky, je možné vykonať testovanie návštevy AG testom aj priamo v zariadení.

 • Je nutné aby klient po návrate z nemocnice, alebo po návrate z domáceho prostredia musel absolvovať pobyt v karanténe?

Ak sa ZSS nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.), izolácia prijímateľa sociálnej služby po návrate do zariadenia (z hospitalizácie, z vyšetrenia, pobytu v kúpeľoch, pobytu v domácom prostredí) sa nevyžaduje.

 • Je nutné, aby absolvoval pobyt v karanténe novoprijímaný klient zariadenia sociálnych služieb?

Pri prijímaní nového klienta do ZSS v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.) platí:

- Ak má klient potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), alebo negatívny výsledok PCR testu(nie starší ako 72 hodín), izolácia klienta nie je nutná.

- V ostatných prípadoch, teda v ružovom, červenom, bordovom a čiernom okrese (I. – IV. stupeň varovania) je izolácia nutná. Po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať AG test.

 • Kedy bude možné aby sa zariadenia sociálnych služieb vrátili do „normálneho“ režimu?

Zariadenia sociálnych služieb sa vrátia do obvyklého režimu po skončení pandémie ochorenia COVID-19, ktorú celosvetovo vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a po ukončení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

*kompletné zaočkovanie znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár.

Odmena pre záujemcov je 7-10€ v závislosti od pozície a dohody so zariadením soc. služieb.

Formulár je dostupný na adrese:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUQkU1M0JPMzBJQVAyOEJKUDY0NFZXVE5aQy4u

Kontaktná osoba:
Elena Palčáková
elena.palcakova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3250

 

 

 

Textový prepis videa - Intervenčné tímy

 

Textový prepis videa - Psychologická pomoc pre ZSS

Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 30. 6. 2021 môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli prijaté karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19

Aktualizácia k 4.2.2021

Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas karantény/izolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. Dotáciu možno poskytnúť aj na zamestnanca, ktorý počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonáva testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa.

Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške  405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405eur na zamestnanca (300eur odmena, 105 odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku v závislosti do toho koľko dní zamestnanec odpracoval. Upozorňujeme poskytovateľov, že zamestnancovi môže za obdobie karantény vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Jeden subjekt môže požiadať (aj opakovane) o dotáciu počas rozpočtového roku, vrátane sumy dotácií na humanitárnu pomoc, ktoré už v danom rozpočtovom roku boli poskytnuté (t.j. napr. na hygienické pomôcky, dezinfekcia, žiariče...).

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“).  Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie túto skutočnosť preukáže zápisom príslušného RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení v zariadení alebo čestným prehlásením a súčasne oznámi mailom skutočnosť, že sa zariadenie nachádza v karanténe na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vo formulári žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa uvedie:

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia:Poskytovanie sociálnej služby v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 “

2.1.   Cieľ/Ciele aktivít a činností: Uvedie sa

 • dátum vydania rozhodnutia RÚVZ (ak bolo vydané), alebo dátum začatia karantény/izolácie prijímateľov a zamestnancov
 • cieľom je vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancom, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa. – uvedie sa ich počet

2.2. Cieľová skupina: Uvedie sa celkový počet prijímateľov sociálnej služby, toho počet infikovaných prijímateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti, resp. počas karantény a celkový počet zamestnancov, z toho počet zamestnancov, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantényúizolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancov, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa,  v členení podľa ich pracovného zaradenia.

2.3. Opis aktivít a činností: Uvedie sa názov zariadenia a opíše sa aktuálna situácia v zariadení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v zariadení, napr. sa vyšpecifikuje či je celé zariadenie sociálnych služieb, prípadne jeho časť, aké množstvo lôžok a podobne a aký rozsah odborných, obslužných a ďalších činností sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v karanténe.

2.4.  Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností:

 • Ako začiatok sa uvedie dátum vydania rozhodnutia RÚVZ, resp. dátum začatia karantény.
 • Ako skončenie sa uvedie dátum odvolania opatrení na základe rozhodnutia RÚVZ, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa „do skončenia karantény“
 • Ako dĺžka trvania uskutočňovania aktivít a činností sa uvedie obdobie trvania karantény, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa dátum začatia karantény – „do skončenia/odvolania karantény“.

2.6. Rozpočet  - v rámci bežných výdavkov sa uvedie súhrnná položka požadovanej dotácie v členení na

 • plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“ a
 • na preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia

2.7. Komentár k rozpočtu - Žiadateľ rozpíše počet oprávnených zamestnancov na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe a prislúchajúcu sumu odmien a súvisiacich odvodov.

Spôsob doručenia:

 • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

Usmernenie v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky a pre zabezpečenie prístupu primeraného ubytovania pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorom je potvrdené vírusové ochorenie COVID-19 a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) toto zariadenie a zamestnanci sú určení do karantény.

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

 • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

 • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

 • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.  z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3.  z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4.  z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

Usmernenia MPSVR SR a prípadné usmernenia MZ SR platné pre sociálne služby sú zverejnené na tejto stránke v príslušných témach.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre sociálne služby sú zverejnené TU

Vláda SR s účinnosťou od 29.9. 2020 schválila nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

V zmysle § 5 ods. 3 nariadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej a určeným poskytovateľom sociálnych služieb spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb, na účely určenia subjektov hospodárskej mobilizácie sú uvedení v prílohe č.19 k Pandemickému plánu MPSVR SR.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý sa nenachádza v zozname, alebo nebol písomne určený za subjekt hospodárskej mobilizácie, písomne nahlási svoje údaje na odbkrman@employment.gov.sk v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č.19.

 

 • S účinnosťou od 29. 9. 2020 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Toto nariadenie upravuje poskytovanie zvýšeného finančného príspevku pre nocľahárne (150€ na 1 miesto) aj v roku 2020 a rieši problematiku miest, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020 (mimo miest obsadených k 12. marcu 2020).  K poslednému dňu každého štvrťroka  bude podstatným skutkový stav týchto miest (teda miest neobsadených k 12. marcu 2020), t.j. koľko z nich je s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby (teda „nie je reálne obsadených“). Tento počet miest s neuzatvorenou zmluvou sa bude porovnávať s celkovým počtom miest, na ktorý je finančný príspevok určený. V závislosti od podielu týchto miest s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok určený, poskytovateľ sociálnej služby nevracia MPSVR SR časť finančného príspevku, vracia 50% finančného príspevku alebo vracia celý finančný príspevok za vykázané neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku.  
 •  Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta. Nariadenie vlády je zverejnené v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408
 • Usmernenie k NV SR č. 70/2020

 

V zmysle protiepidemických opatrení MZ SR bol vytvorený informačný systém www.korona.gov.sk pre epidemiologické účely a testovanie občanov po návrate z dovoleniek zo zahraničia. Tento systém je určený z dôvodu predchádzania zavlečenia Covid-19 do ZSS. 

Každý zamestnanec sociálnych služieb, ktorý má príznaky, alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Zamestnanec vo formulári vyznačí kolónku: Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb vracajúci sa zo zahraničia. Veríme, že aj toto opatrenie prispeje k ochrane prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných zamestnancov, ktorí stoja v prvej línii starostlivosti.“

II. a III. vlna - aktuálne informácie

 • Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb 
 • Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK

Informácie k podávaniu žiadostí o refundáciu nákladov na poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK nájdete na Pomáhame ľuďom - Prvá pomoc PLUS (pomahameludom.sk)

Najčastejšie otázky a odpovede k vyplateniu mimoriadnych odmien

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb,
- centra pre deti a rodiny,
- podporných služieb (napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)

2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
- orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
- VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb. 

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie 3. dávkou vakcíny odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 27. 9. 2021

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Podľa § 4 Vyhlášky v prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný a osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak nemá klinické príznaky ochorenia, denne si meria telesnú teplotu, pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby a najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.

 • Sú pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) usmernenia, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzné?

Usmernenia, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zariadenia sociálnych služieb a sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, sú záväzné pre všetky ZSS a tieto povinné sa nimi riadiť v zmysle §6 písm. d) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. z 19. 5. 2021 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

 • Čím sa musíme preukázať pri návšteve klienta v zariadení sociálnych služieb?

Všeobecne platí, že ak návšteva nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je potrebné sa preukázať negatívnym testom pri vstupe do zariadenia.

 • návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test)
 • potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste
 • v prípade, ak sú vytvorené možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné vykonať testovanie návštevy (AG testom) po dohode so štatutárom zariadenia priamo
  v zariadení sociálnych služieb (ZSS).

 

 • Je potrebné, aby sa návšteva v zariadení preukazovala výlučne PCR testom?

Nie je potrebné vyžadovať od návštevy výlučne PCR test. Návšteva, ak nedisponuje potvrdením o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín. Ak sú v ZSS vytvorené podmienky, je možné vykonať testovanie návštevy AG testom aj priamo v zariadení.

 • Je nutné aby klient po návrate z nemocnice, alebo po návrate z domáceho prostredia musel absolvovať pobyt v karanténe?

Ak sa ZSS nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.), izolácia prijímateľa sociálnej služby po návrate do zariadenia (z hospitalizácie, z vyšetrenia, pobytu v kúpeľoch, pobytu v domácom prostredí) sa nevyžaduje.

 • Je nutné, aby absolvoval pobyt v karanténe novoprijímaný klient zariadenia sociálnych služieb?

Pri prijímaní nového klienta do ZSS v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.) platí:

- Ak má klient potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), alebo negatívny výsledok PCR testu(nie starší ako 72 hodín), izolácia klienta nie je nutná.

- V ostatných prípadoch, teda v ružovom, červenom, bordovom a čiernom okrese (I. – IV. stupeň varovania) je izolácia nutná. Po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať AG test.

 • Kedy bude možné aby sa zariadenia sociálnych služieb vrátili do „normálneho“ režimu?

Zariadenia sociálnych služieb sa vrátia do obvyklého režimu po skončení pandémie ochorenia COVID-19, ktorú celosvetovo vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a po ukončení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

*kompletné zaočkovanie znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár.

Odmena pre záujemcov je 7-10€ v závislosti od pozície a dohody so zariadením soc. služieb.

Formulár je dostupný na adrese:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUQkU1M0JPMzBJQVAyOEJKUDY0NFZXVE5aQy4u

Kontaktná osoba:
Elena Palčáková
elena.palcakova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3250

 

 

 

Textový prepis videa - Intervenčné tímy

 

Textový prepis videa - Psychologická pomoc pre ZSS

Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 30. 6. 2021 môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli prijaté karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19

Aktualizácia k 4.2.2021

Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas karantény/izolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. Dotáciu možno poskytnúť aj na zamestnanca, ktorý počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonáva testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa.

Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške  405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405eur na zamestnanca (300eur odmena, 105 odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku v závislosti do toho koľko dní zamestnanec odpracoval. Upozorňujeme poskytovateľov, že zamestnancovi môže za obdobie karantény vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Jeden subjekt môže požiadať (aj opakovane) o dotáciu počas rozpočtového roku, vrátane sumy dotácií na humanitárnu pomoc, ktoré už v danom rozpočtovom roku boli poskytnuté (t.j. napr. na hygienické pomôcky, dezinfekcia, žiariče...).

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“).  Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie túto skutočnosť preukáže zápisom príslušného RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení v zariadení alebo čestným prehlásením a súčasne oznámi mailom skutočnosť, že sa zariadenie nachádza v karanténe na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vo formulári žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa uvedie:

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia:Poskytovanie sociálnej služby v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 “

2.1.   Cieľ/Ciele aktivít a činností: Uvedie sa

 • dátum vydania rozhodnutia RÚVZ (ak bolo vydané), alebo dátum začatia karantény/izolácie prijímateľov a zamestnancov
 • cieľom je vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancom, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa. – uvedie sa ich počet

2.2. Cieľová skupina: Uvedie sa celkový počet prijímateľov sociálnej služby, toho počet infikovaných prijímateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti, resp. počas karantény a celkový počet zamestnancov, z toho počet zamestnancov, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantényúizolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancov, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa,  v členení podľa ich pracovného zaradenia.

2.3. Opis aktivít a činností: Uvedie sa názov zariadenia a opíše sa aktuálna situácia v zariadení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v zariadení, napr. sa vyšpecifikuje či je celé zariadenie sociálnych služieb, prípadne jeho časť, aké množstvo lôžok a podobne a aký rozsah odborných, obslužných a ďalších činností sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v karanténe.

2.4.  Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností:

 • Ako začiatok sa uvedie dátum vydania rozhodnutia RÚVZ, resp. dátum začatia karantény.
 • Ako skončenie sa uvedie dátum odvolania opatrení na základe rozhodnutia RÚVZ, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa „do skončenia karantény“
 • Ako dĺžka trvania uskutočňovania aktivít a činností sa uvedie obdobie trvania karantény, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa dátum začatia karantény – „do skončenia/odvolania karantény“.

2.6. Rozpočet  - v rámci bežných výdavkov sa uvedie súhrnná položka požadovanej dotácie v členení na

 • plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“ a
 • na preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia

2.7. Komentár k rozpočtu - Žiadateľ rozpíše počet oprávnených zamestnancov na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe a prislúchajúcu sumu odmien a súvisiacich odvodov.

Spôsob doručenia:

 • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

Usmernenie v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky a pre zabezpečenie prístupu primeraného ubytovania pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorom je potvrdené vírusové ochorenie COVID-19 a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) toto zariadenie a zamestnanci sú určení do karantény.

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

 • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

 • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

 • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.  z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3.  z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4.  z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

Usmernenia MPSVR SR a prípadné usmernenia MZ SR platné pre sociálne služby sú zverejnené na tejto stránke v príslušných témach.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre sociálne služby sú zverejnené TU

Vláda SR s účinnosťou od 29.9. 2020 schválila nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

V zmysle § 5 ods. 3 nariadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej a určeným poskytovateľom sociálnych služieb spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb, na účely určenia subjektov hospodárskej mobilizácie sú uvedení v prílohe č.19 k Pandemickému plánu MPSVR SR.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý sa nenachádza v zozname, alebo nebol písomne určený za subjekt hospodárskej mobilizácie, písomne nahlási svoje údaje na odbkrman@employment.gov.sk v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č.19.

 

 • S účinnosťou od 29. 9. 2020 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Toto nariadenie upravuje poskytovanie zvýšeného finančného príspevku pre nocľahárne (150€ na 1 miesto) aj v roku 2020 a rieši problematiku miest, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020 (mimo miest obsadených k 12. marcu 2020).  K poslednému dňu každého štvrťroka  bude podstatným skutkový stav týchto miest (teda miest neobsadených k 12. marcu 2020), t.j. koľko z nich je s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby (teda „nie je reálne obsadených“). Tento počet miest s neuzatvorenou zmluvou sa bude porovnávať s celkovým počtom miest, na ktorý je finančný príspevok určený. V závislosti od podielu týchto miest s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok určený, poskytovateľ sociálnej služby nevracia MPSVR SR časť finančného príspevku, vracia 50% finančného príspevku alebo vracia celý finančný príspevok za vykázané neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku.  
 •  Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta. Nariadenie vlády je zverejnené v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408
 • Usmernenie k NV SR č. 70/2020

 

V zmysle protiepidemických opatrení MZ SR bol vytvorený informačný systém www.korona.gov.sk pre epidemiologické účely a testovanie občanov po návrate z dovoleniek zo zahraničia. Tento systém je určený z dôvodu predchádzania zavlečenia Covid-19 do ZSS. 

Každý zamestnanec sociálnych služieb, ktorý má príznaky, alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Zamestnanec vo formulári vyznačí kolónku: Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb vracajúci sa zo zahraničia. Veríme, že aj toto opatrenie prispeje k ochrane prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných zamestnancov, ktorí stoja v prvej línii starostlivosti.“

II. a III. vlna - aktuálne informácie

 • Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb 
 • Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK

Informácie k podávaniu žiadostí o refundáciu nákladov na poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK nájdete na Pomáhame ľuďom - Prvá pomoc PLUS (pomahameludom.sk)

Najčastejšie otázky a odpovede k vyplateniu mimoriadnych odmien

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb,
- centra pre deti a rodiny,
- podporných služieb (napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)

2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
- orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
- VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb. 

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie 3. dávkou vakcíny odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 27. 9. 2021

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Podľa § 4 Vyhlášky v prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný a osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak nemá klinické príznaky ochorenia, denne si meria telesnú teplotu, pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby a najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.

 • Sú pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) usmernenia, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzné?

Usmernenia, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zariadenia sociálnych služieb a sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, sú záväzné pre všetky ZSS a tieto povinné sa nimi riadiť v zmysle §6 písm. d) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. z 19. 5. 2021 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

 • Čím sa musíme preukázať pri návšteve klienta v zariadení sociálnych služieb?

Všeobecne platí, že ak návšteva nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je potrebné sa preukázať negatívnym testom pri vstupe do zariadenia.

 • návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test)
 • potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste
 • v prípade, ak sú vytvorené možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné vykonať testovanie návštevy (AG testom) po dohode so štatutárom zariadenia priamo
  v zariadení sociálnych služieb (ZSS).

 

 • Je potrebné, aby sa návšteva v zariadení preukazovala výlučne PCR testom?

Nie je potrebné vyžadovať od návštevy výlučne PCR test. Návšteva, ak nedisponuje potvrdením o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín. Ak sú v ZSS vytvorené podmienky, je možné vykonať testovanie návštevy AG testom aj priamo v zariadení.

 • Je nutné aby klient po návrate z nemocnice, alebo po návrate z domáceho prostredia musel absolvovať pobyt v karanténe?

Ak sa ZSS nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.), izolácia prijímateľa sociálnej služby po návrate do zariadenia (z hospitalizácie, z vyšetrenia, pobytu v kúpeľoch, pobytu v domácom prostredí) sa nevyžaduje.

 • Je nutné, aby absolvoval pobyt v karanténe novoprijímaný klient zariadenia sociálnych služieb?

Pri prijímaní nového klienta do ZSS v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.) platí:

- Ak má klient potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), alebo negatívny výsledok PCR testu(nie starší ako 72 hodín), izolácia klienta nie je nutná.

- V ostatných prípadoch, teda v ružovom, červenom, bordovom a čiernom okrese (I. – IV. stupeň varovania) je izolácia nutná. Po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať AG test.

 • Kedy bude možné aby sa zariadenia sociálnych služieb vrátili do „normálneho“ režimu?

Zariadenia sociálnych služieb sa vrátia do obvyklého režimu po skončení pandémie ochorenia COVID-19, ktorú celosvetovo vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a po ukončení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

*kompletné zaočkovanie znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár.

Odmena pre záujemcov je 7-10€ v závislosti od pozície a dohody so zariadením soc. služieb.

Formulár je dostupný na adrese:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUQkU1M0JPMzBJQVAyOEJKUDY0NFZXVE5aQy4u

Kontaktná osoba:
Elena Palčáková
elena.palcakova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3250

 

 

 

Textový prepis videa - Intervenčné tímy

 

Textový prepis videa - Psychologická pomoc pre ZSS

Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 30. 6. 2021 môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli prijaté karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19

Aktualizácia k 4.2.2021

Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas karantény/izolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. Dotáciu možno poskytnúť aj na zamestnanca, ktorý počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonáva testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa.

Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške  405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405eur na zamestnanca (300eur odmena, 105 odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku v závislosti do toho koľko dní zamestnanec odpracoval. Upozorňujeme poskytovateľov, že zamestnancovi môže za obdobie karantény vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Jeden subjekt môže požiadať (aj opakovane) o dotáciu počas rozpočtového roku, vrátane sumy dotácií na humanitárnu pomoc, ktoré už v danom rozpočtovom roku boli poskytnuté (t.j. napr. na hygienické pomôcky, dezinfekcia, žiariče...).

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“).  Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie túto skutočnosť preukáže zápisom príslušného RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení v zariadení alebo čestným prehlásením a súčasne oznámi mailom skutočnosť, že sa zariadenie nachádza v karanténe na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vo formulári žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa uvedie:

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia:Poskytovanie sociálnej služby v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 “

2.1.   Cieľ/Ciele aktivít a činností: Uvedie sa

 • dátum vydania rozhodnutia RÚVZ (ak bolo vydané), alebo dátum začatia karantény/izolácie prijímateľov a zamestnancov
 • cieľom je vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancom, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa. – uvedie sa ich počet

2.2. Cieľová skupina: Uvedie sa celkový počet prijímateľov sociálnej služby, toho počet infikovaných prijímateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti, resp. počas karantény a celkový počet zamestnancov, z toho počet zamestnancov, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantényúizolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancov, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa,  v členení podľa ich pracovného zaradenia.

2.3. Opis aktivít a činností: Uvedie sa názov zariadenia a opíše sa aktuálna situácia v zariadení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v zariadení, napr. sa vyšpecifikuje či je celé zariadenie sociálnych služieb, prípadne jeho časť, aké množstvo lôžok a podobne a aký rozsah odborných, obslužných a ďalších činností sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v karanténe.

2.4.  Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností:

 • Ako začiatok sa uvedie dátum vydania rozhodnutia RÚVZ, resp. dátum začatia karantény.
 • Ako skončenie sa uvedie dátum odvolania opatrení na základe rozhodnutia RÚVZ, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa „do skončenia karantény“
 • Ako dĺžka trvania uskutočňovania aktivít a činností sa uvedie obdobie trvania karantény, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa dátum začatia karantény – „do skončenia/odvolania karantény“.

2.6. Rozpočet  - v rámci bežných výdavkov sa uvedie súhrnná položka požadovanej dotácie v členení na

 • plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“ a
 • na preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia

2.7. Komentár k rozpočtu - Žiadateľ rozpíše počet oprávnených zamestnancov na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe a prislúchajúcu sumu odmien a súvisiacich odvodov.

Spôsob doručenia:

 • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

Usmernenie v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky a pre zabezpečenie prístupu primeraného ubytovania pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorom je potvrdené vírusové ochorenie COVID-19 a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) toto zariadenie a zamestnanci sú určení do karantény.

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

 • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

 • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

 • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.  z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3.  z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4.  z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

Usmernenia MPSVR SR a prípadné usmernenia MZ SR platné pre sociálne služby sú zverejnené na tejto stránke v príslušných témach.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre sociálne služby sú zverejnené TU

Vláda SR s účinnosťou od 29.9. 2020 schválila nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

V zmysle § 5 ods. 3 nariadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej a určeným poskytovateľom sociálnych služieb spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb, na účely určenia subjektov hospodárskej mobilizácie sú uvedení v prílohe č.19 k Pandemickému plánu MPSVR SR.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý sa nenachádza v zozname, alebo nebol písomne určený za subjekt hospodárskej mobilizácie, písomne nahlási svoje údaje na odbkrman@employment.gov.sk v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č.19.

 

 • S účinnosťou od 29. 9. 2020 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Toto nariadenie upravuje poskytovanie zvýšeného finančného príspevku pre nocľahárne (150€ na 1 miesto) aj v roku 2020 a rieši problematiku miest, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020 (mimo miest obsadených k 12. marcu 2020).  K poslednému dňu každého štvrťroka  bude podstatným skutkový stav týchto miest (teda miest neobsadených k 12. marcu 2020), t.j. koľko z nich je s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby (teda „nie je reálne obsadených“). Tento počet miest s neuzatvorenou zmluvou sa bude porovnávať s celkovým počtom miest, na ktorý je finančný príspevok určený. V závislosti od podielu týchto miest s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok určený, poskytovateľ sociálnej služby nevracia MPSVR SR časť finančného príspevku, vracia 50% finančného príspevku alebo vracia celý finančný príspevok za vykázané neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku.  
 •  Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta. Nariadenie vlády je zverejnené v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408
 • Usmernenie k NV SR č. 70/2020

 

V zmysle protiepidemických opatrení MZ SR bol vytvorený informačný systém www.korona.gov.sk pre epidemiologické účely a testovanie občanov po návrate z dovoleniek zo zahraničia. Tento systém je určený z dôvodu predchádzania zavlečenia Covid-19 do ZSS. 

Každý zamestnanec sociálnych služieb, ktorý má príznaky, alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Zamestnanec vo formulári vyznačí kolónku: Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb vracajúci sa zo zahraničia. Veríme, že aj toto opatrenie prispeje k ochrane prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných zamestnancov, ktorí stoja v prvej línii starostlivosti.“

II. a III. vlna - aktuálne informácie

 • Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb 
 • Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK

Informácie k podávaniu žiadostí o refundáciu nákladov na poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK nájdete na Pomáhame ľuďom - Prvá pomoc PLUS (pomahameludom.sk)

Najčastejšie otázky a odpovede k vyplateniu mimoriadnych odmien

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb,
- centra pre deti a rodiny,
- podporných služieb (napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)

2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
- orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
- VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb. 

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie 3. dávkou vakcíny odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 27. 9. 2021

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Podľa § 4 Vyhlášky v prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný a osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak nemá klinické príznaky ochorenia, denne si meria telesnú teplotu, pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby a najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.

 • Sú pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) usmernenia, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzné?

Usmernenia, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre zariadenia sociálnych služieb a sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, sú záväzné pre všetky ZSS a tieto povinné sa nimi riadiť v zmysle §6 písm. d) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. z 19. 5. 2021 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

 • Čím sa musíme preukázať pri návšteve klienta v zariadení sociálnych služieb?

Všeobecne platí, že ak návšteva nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je potrebné sa preukázať negatívnym testom pri vstupe do zariadenia.

 • návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test)
 • potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste
 • v prípade, ak sú vytvorené možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné vykonať testovanie návštevy (AG testom) po dohode so štatutárom zariadenia priamo
  v zariadení sociálnych služieb (ZSS).

 

 • Je potrebné, aby sa návšteva v zariadení preukazovala výlučne PCR testom?

Nie je potrebné vyžadovať od návštevy výlučne PCR test. Návšteva, ak nedisponuje potvrdením o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín. Ak sú v ZSS vytvorené podmienky, je možné vykonať testovanie návštevy AG testom aj priamo v zariadení.

 • Je nutné aby klient po návrate z nemocnice, alebo po návrate z domáceho prostredia musel absolvovať pobyt v karanténe?

Ak sa ZSS nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.), izolácia prijímateľa sociálnej služby po návrate do zariadenia (z hospitalizácie, z vyšetrenia, pobytu v kúpeľoch, pobytu v domácom prostredí) sa nevyžaduje.

 • Je nutné, aby absolvoval pobyt v karanténe novoprijímaný klient zariadenia sociálnych služieb?

Pri prijímaní nového klienta do ZSS v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.) platí:

- Ak má klient potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), alebo negatívny výsledok PCR testu(nie starší ako 72 hodín), izolácia klienta nie je nutná.

- V ostatných prípadoch, teda v ružovom, červenom, bordovom a čiernom okrese (I. – IV. stupeň varovania) je izolácia nutná. Po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať AG test.

 • Kedy bude možné aby sa zariadenia sociálnych služieb vrátili do „normálneho“ režimu?

Zariadenia sociálnych služieb sa vrátia do obvyklého režimu po skončení pandémie ochorenia COVID-19, ktorú celosvetovo vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a po ukončení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

*kompletné zaočkovanie znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár.

Odmena pre záujemcov je 7-10€ v závislosti od pozície a dohody so zariadením soc. služieb.

Formulár je dostupný na adrese:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUQkU1M0JPMzBJQVAyOEJKUDY0NFZXVE5aQy4u

Kontaktná osoba:
Elena Palčáková
elena.palcakova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3250

 

 

 

Textový prepis videa - Intervenčné tímy

 

Textový prepis videa - Psychologická pomoc pre ZSS

Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 30. 6. 2021 môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli prijaté karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19

Aktualizácia k 4.2.2021

Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas karantény/izolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. Dotáciu možno poskytnúť aj na zamestnanca, ktorý počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonáva testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa.

Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške  405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405eur na zamestnanca (300eur odmena, 105 odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku v závislosti do toho koľko dní zamestnanec odpracoval. Upozorňujeme poskytovateľov, že zamestnancovi môže za obdobie karantény vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Jeden subjekt môže požiadať (aj opakovane) o dotáciu počas rozpočtového roku, vrátane sumy dotácií na humanitárnu pomoc, ktoré už v danom rozpočtovom roku boli poskytnuté (t.j. napr. na hygienické pomôcky, dezinfekcia, žiariče...).

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“).  Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie túto skutočnosť preukáže zápisom príslušného RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení v zariadení alebo čestným prehlásením a súčasne oznámi mailom skutočnosť, že sa zariadenie nachádza v karanténe na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vo formulári žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa uvedie:

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia:Poskytovanie sociálnej služby v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 “

2.1.   Cieľ/Ciele aktivít a činností: Uvedie sa

 • dátum vydania rozhodnutia RÚVZ (ak bolo vydané), alebo dátum začatia karantény/izolácie prijímateľov a zamestnancov
 • cieľom je vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancom, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa. – uvedie sa ich počet

2.2. Cieľová skupina: Uvedie sa celkový počet prijímateľov sociálnej služby, toho počet infikovaných prijímateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti, resp. počas karantény a celkový počet zamestnancov, z toho počet zamestnancov, ktorí vykonávajú/li pracovnú činnosť počas karantényúizolácie v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a so suspektnými prijímateľmi v izolácií po hospitalizácií a pre podozrenie na ochorenie Covid-19 a zamestnancov, ktorí počas prijatých karanténnych opatrení priamo vykonávajú/li testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení na ochorenie Covid-19 výterom z nosa,  v členení podľa ich pracovného zaradenia.

2.3. Opis aktivít a činností: Uvedie sa názov zariadenia a opíše sa aktuálna situácia v zariadení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v zariadení, napr. sa vyšpecifikuje či je celé zariadenie sociálnych služieb, prípadne jeho časť, aké množstvo lôžok a podobne a aký rozsah odborných, obslužných a ďalších činností sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v karanténe.

2.4.  Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností:

 • Ako začiatok sa uvedie dátum vydania rozhodnutia RÚVZ, resp. dátum začatia karantény.
 • Ako skončenie sa uvedie dátum odvolania opatrení na základe rozhodnutia RÚVZ, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa „do skončenia karantény“
 • Ako dĺžka trvania uskutočňovania aktivít a činností sa uvedie obdobie trvania karantény, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa dátum začatia karantény – „do skončenia/odvolania karantény“.

2.6. Rozpočet  - v rámci bežných výdavkov sa uvedie súhrnná položka požadovanej dotácie v členení na

 • plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“ a
 • na preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia

2.7. Komentár k rozpočtu - Žiadateľ rozpíše počet oprávnených zamestnancov na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe a prislúchajúcu sumu odmien a súvisiacich odvodov.

Spôsob doručenia:

 • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

Usmernenie v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky a pre zabezpečenie prístupu primeraného ubytovania pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorom je potvrdené vírusové ochorenie COVID-19 a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) toto zariadenie a zamestnanci sú určení do karantény.

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

 • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

 • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

 • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.  z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3.  z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4.  z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

Usmernenia MPSVR SR a prípadné usmernenia MZ SR platné pre sociálne služby sú zverejnené na tejto stránke v príslušných témach.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre sociálne služby sú zverejnené TU

Vláda SR s účinnosťou od 29.9. 2020 schválila nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

V zmysle § 5 ods. 3 nariadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej a určeným poskytovateľom sociálnych služieb spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb, na účely určenia subjektov hospodárskej mobilizácie sú uvedení v prílohe č.19 k Pandemickému plánu MPSVR SR.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý sa nenachádza v zozname, alebo nebol písomne určený za subjekt hospodárskej mobilizácie, písomne nahlási svoje údaje na odbkrman@employment.gov.sk v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č.19.

 

 • S účinnosťou od 29. 9. 2020 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Toto nariadenie upravuje poskytovanie zvýšeného finančného príspevku pre nocľahárne (150€ na 1 miesto) aj v roku 2020 a rieši problematiku miest, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020 (mimo miest obsadených k 12. marcu 2020).  K poslednému dňu každého štvrťroka  bude podstatným skutkový stav týchto miest (teda miest neobsadených k 12. marcu 2020), t.j. koľko z nich je s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby (teda „nie je reálne obsadených“). Tento počet miest s neuzatvorenou zmluvou sa bude porovnávať s celkovým počtom miest, na ktorý je finančný príspevok určený. V závislosti od podielu týchto miest s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok určený, poskytovateľ sociálnej služby nevracia MPSVR SR časť finančného príspevku, vracia 50% finančného príspevku alebo vracia celý finančný príspevok za vykázané neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku.  
 •  Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta. Nariadenie vlády je zverejnené v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408
 • Usmernenie k NV SR č. 70/2020

 

V zmysle protiepidemických opatrení MZ SR bol vytvorený informačný systém www.korona.gov.sk pre epidemiologické účely a testovanie občanov po návrate z dovoleniek zo zahraničia. Tento systém je určený z dôvodu predchádzania zavlečenia Covid-19 do ZSS. 

Každý zamestnanec sociálnych služieb, ktorý má príznaky, alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Zamestnanec vo formulári vyznačí kolónku: Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb vracajúci sa zo zahraničia. Veríme, že aj toto opatrenie prispeje k ochrane prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných zamestnancov, ktorí stoja v prvej línii starostlivosti.“

II. a III. vlna - aktuálne informácie

 • Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb 
 • Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK

Informácie k podávaniu žiadostí o refundáciu nákladov na poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK nájdete na Pomáhame ľuďom - Prvá pomoc PLUS (pomahameludom.sk)

Najčastejšie otázky a odpovede k vyplateniu mimoriadnych odmien

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb,
- centra pre deti a rodiny,
- podporných služieb (napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)

2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec
- poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
- orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
- VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb. 

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

Zoznam ZSS so záujmom o očkovanie 3. dávkou vakcíny odoslaný na MZ SR po konsolidácii údajov (.xlsx)

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 27. 9. 2021

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov , neaktuálne 

V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Príloha č. 1  k usmerneniu Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel,vo formáte PDF

Príloha č. 2  k usmerneniu Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel, vo formáte PDF

Celoplošné skríningové testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v dňoch 18.1. – 2. 2. 2020.

Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb môžu absolvovať celoplošné skríningové testovanie, ktoré bude v SR realizované v dňoch 18.1. až 26.1 2021 a následne vo vybraných okresoch s vyššou mierou pozitivity až do 2.2.2021, v rámci priebežného testovania v sociálnych službách, v súlade s podmienkami usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý testovanie vykoná vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania (podľa vzoru nižšie), na účely uplatnenia výnimiek zo zákazu vychádzania stanovenom uznesením vlády SR č. 30/2021 a č. 40/2021 (pre osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra).

Potvrdenie o vykonaní testovania vo formáte word, odt, pdf

Dotácia na "mimoriadne odmeny":

Dňa 3. 10. 2020 vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto nariadením vlády SR sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a SPO a SK prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie

Formulár k zúčtovaniu dotácie - vo formáte.pdf, vo formáte docx., vo formáte .odt

Najčastejšie otázky a odpovede k "mimoriadnym odmenám" 

 • Môže byť odmena vyplatená kedykoľvek do konca zúčtovania, teda aj februárovej výplate zamestnanca? Nie - odmena musí byť zamestnancovi  vyplatená najneskôr v decembrovej výplate, ktorá bude vyplatená v januári 2021. Nárok na dotáciu neprechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

 • Ako sa vyplatí odmena zamestnancovi, ktorý v čase podania žiadosti bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ale v čase vyplatenia dotácie zamestnávateľovi na základe podanej žiadosti o dotáciu bude zamestnanec na starobnom dôchodku alebo na materskej dovolenke? - Pokiaľ je zamestnanec ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, napríklad do 31.10.2020 a od 1.11.2020 odíde do starobného dôchodku, alebo nastúpi na materskú dovolenku a bude mu vyplatená mzda za mesiac október v novembri, zamestnávateľ môže vyplatiť mimoriadnu odmenu takému zamestnancovi v mesiaci november z vlastných zdrojov, pričom následne je možné túto čiastku refundovať z dotácie MPSVR SR.

 • Môže zamestnávať priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov výšku odmeny vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia v sume vyššej ako je určená v nariadení vlády SR č. 281/2020 Z. z.? - ÁNO, môže priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov odmenu, ale odporúčame, aby takáto odmena nebola zamestnancovi vyplatená v tom mesiaci, v ktorom bude zamestnancovi vyplatená mimoriadna odmena poskytnutá ministerstvom.

 • Majú nárok na odmenu zamestnanci, ktorí sú zapojení v DOP alebo NP? - ÁNO, za predpokladu, že nebola odmena vyplatená v rámci DOP, NP.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi terénnej sociálnej práce?-ÁNO, ale len v tom prípade, že ide o zamestnanca služby krízovej intervencie, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom vyššom územnom celku ako sociálna služba v súlade so zákonom o sociálnych službách. T. j. ak uvedení zamestnanci vykonávajú terénnu sociálnu práca pre zamestnávateľa, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ  sociálnej služby, nemožno na nich dotáciu poskytnúť.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, s ktorým bola uzatvorená pracovná zmluva po 12.3.2020? – ÁNO, ak tento zamestnanec odpracoval 30 % ustanoveného týždenného pracovného času za celé sledované obdobie od 12.3. do 13.6 (t.j. do 100% času, ktorý mal odpracovať sa počíta celé sledované obdobie)

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý pracoval na prácu z domu, tzv. home office – ekonóm, personalista,... – ÁNO, za predpokladu, že výkon jeho pracovnej činnosti je možný z domu

 • Počíta sa do opracovaného času (30%) čerpanie dovolenky? – NIE

 • Počíta sa do odpracovaného pracovného času čas absolvovania ošetrenia alebo sprievodu pri ošetrení? - ÁNO

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý čerpal len časť sledovaného obdobia (napr. 10 dní) OČR alebo PN ? -ÁNO, ak spĺňa podmienku odpracovaného času viac ako 30% TPČ, po odpočítaní doby PN alebo OČR

 • Zamestnanec počas sledovaného obdobia pracoval časť na ½ úväzok, časť na celý, ktorá odmena mu patrí? – PODĽA TOHO, V KTOROM ÚVAZKU ODPRACOVAL VYŠŠÍ POČET HODÍN.

 • Zamestnancovi končí pracovný pomer po podaní žiadosti, ale pred jej vyplatením (napr. 31.10.), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnancovi skončil pomer na dobu určitú (napr. 30.6.), ale ku dňu podania žiadosti je opäť u žiadateľa zamestnaný (t.j. pracovný pomer bol prerušený), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnanec odpracoval väčšinu sledovaného obdobia v jenom zariadení zriadenom VÚC a časť obdobia, za ktoré už nespĺňa 30% odpracoval v ďalšom zariadení zriadenom tým istým VÚC, má nárok na odmenu – NIE, už nie je v pracovnom pomere so ZSS v ktorom podmienky (30%) spĺňal

 • Zamestnanec má 1 celý úväzok a ½ úväzok u toho istého zamestnávateľa na rôzne pracovné pozície, pričom podmienky splnil v obidvoch prípadoch. Má nárok na odmenu za obidve pracovné pozície? – ÁNO

 • Môže by odmena poskytnutá zamestnancovi obecného/miestneho úradu, napr. pracovníka posudkovej činnosti  - NIE

 • Ktorí zamestnanci môžu byť odmenení v rámci opatrovateľskej služby? – Opatrovateľky/opatrovatelia a koordinátor opatrovateľskej služby

 • Môže žiadateľ o dotáciu-zamestnávateľ rozhodnúť o zmene výšky odmeny pre zamestnanca, alebo požiť poskytnutú dotáciu na odmenu iného zamestnanca ako toho na ktorého bola priznaná - NIE

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy (o nelegálnom zamestnávaní, o konkurznom konaní)do 29.10.2020 ? – NIE, potvrdenia je potrebné doložiť najneskôr však k poslednému dňu stanovenému na zúčtovanie, t. j. 28.2.2021, je však možné doložiť ich už k žiadosti o dotáciu.

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy aj v prípade, že už boli doložené k inej žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR (iný účel)? - ÁNO

Dotácia na výživové doplnky:

Zoznam schválených žiadostí k 15.12.2020

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 

 

 

 1. čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt
 2. čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

 

 • Zákaz vychádzania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz vychádzania od 23. 10. sa za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom (t.j. preukázanie sa negatívnym testom v okresoch Bardejov, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín) sa nevťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby.

 • Zákaz zhromažďovania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz zhromažďovania, ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s § 2 písm. b) zákona č.84/1990 Z. z. nepovažujú za zhromaždenia.

čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt

čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19 aktualizované 29. 10. 2020 - TU

Príloha č. 1 Zoznam testovaných zamestnancov - PDF ; WORD

Príloha č. 2 Zoznam testovaných prijímateľov - PDF ; WORD

Príloha č.1: Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 29. 9. 2020

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Projekt „Hodina pre seniora“ je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach, ktorým chýba komunikácia a kontakt s okolím.

Dobrovoľníci telefonujú vytipovaným seniorom vždy v pondelok alebo vo štvrtok, prípadne podľa dohody, v čase medzi 15:00 – 16:00.

POTREBUJEME DOBROVOĽNÍKA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUNzdNOEg1WUNUNE5PQVdETERRR0wyTk1ZTS4u

RÁD BY SOM SA ZAPOJIL A POMOHOL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUREMyTFRPRUNMNElNNExLMEM1SktDWUNUTC4u


Kontaktná osoba:
Koordinátorka
PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH
miroslava.floriansova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3230
+421 948 387 591

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov , neaktuálne 

V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Príloha č. 1  k usmerneniu Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel,vo formáte PDF

Príloha č. 2  k usmerneniu Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel, vo formáte PDF

Celoplošné skríningové testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v dňoch 18.1. – 2. 2. 2020.

Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb môžu absolvovať celoplošné skríningové testovanie, ktoré bude v SR realizované v dňoch 18.1. až 26.1 2021 a následne vo vybraných okresoch s vyššou mierou pozitivity až do 2.2.2021, v rámci priebežného testovania v sociálnych službách, v súlade s podmienkami usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý testovanie vykoná vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania (podľa vzoru nižšie), na účely uplatnenia výnimiek zo zákazu vychádzania stanovenom uznesením vlády SR č. 30/2021 a č. 40/2021 (pre osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra).

Potvrdenie o vykonaní testovania vo formáte word, odt, pdf

Dotácia na "mimoriadne odmeny":

Dňa 3. 10. 2020 vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto nariadením vlády SR sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a SPO a SK prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie

Formulár k zúčtovaniu dotácie - vo formáte.pdf, vo formáte docx., vo formáte .odt

Najčastejšie otázky a odpovede k "mimoriadnym odmenám" 

 • Môže byť odmena vyplatená kedykoľvek do konca zúčtovania, teda aj februárovej výplate zamestnanca? Nie - odmena musí byť zamestnancovi  vyplatená najneskôr v decembrovej výplate, ktorá bude vyplatená v januári 2021. Nárok na dotáciu neprechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

 • Ako sa vyplatí odmena zamestnancovi, ktorý v čase podania žiadosti bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ale v čase vyplatenia dotácie zamestnávateľovi na základe podanej žiadosti o dotáciu bude zamestnanec na starobnom dôchodku alebo na materskej dovolenke? - Pokiaľ je zamestnanec ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, napríklad do 31.10.2020 a od 1.11.2020 odíde do starobného dôchodku, alebo nastúpi na materskú dovolenku a bude mu vyplatená mzda za mesiac október v novembri, zamestnávateľ môže vyplatiť mimoriadnu odmenu takému zamestnancovi v mesiaci november z vlastných zdrojov, pričom následne je možné túto čiastku refundovať z dotácie MPSVR SR.

 • Môže zamestnávať priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov výšku odmeny vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia v sume vyššej ako je určená v nariadení vlády SR č. 281/2020 Z. z.? - ÁNO, môže priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov odmenu, ale odporúčame, aby takáto odmena nebola zamestnancovi vyplatená v tom mesiaci, v ktorom bude zamestnancovi vyplatená mimoriadna odmena poskytnutá ministerstvom.

 • Majú nárok na odmenu zamestnanci, ktorí sú zapojení v DOP alebo NP? - ÁNO, za predpokladu, že nebola odmena vyplatená v rámci DOP, NP.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi terénnej sociálnej práce?-ÁNO, ale len v tom prípade, že ide o zamestnanca služby krízovej intervencie, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom vyššom územnom celku ako sociálna služba v súlade so zákonom o sociálnych službách. T. j. ak uvedení zamestnanci vykonávajú terénnu sociálnu práca pre zamestnávateľa, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ  sociálnej služby, nemožno na nich dotáciu poskytnúť.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, s ktorým bola uzatvorená pracovná zmluva po 12.3.2020? – ÁNO, ak tento zamestnanec odpracoval 30 % ustanoveného týždenného pracovného času za celé sledované obdobie od 12.3. do 13.6 (t.j. do 100% času, ktorý mal odpracovať sa počíta celé sledované obdobie)

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý pracoval na prácu z domu, tzv. home office – ekonóm, personalista,... – ÁNO, za predpokladu, že výkon jeho pracovnej činnosti je možný z domu

 • Počíta sa do opracovaného času (30%) čerpanie dovolenky? – NIE

 • Počíta sa do odpracovaného pracovného času čas absolvovania ošetrenia alebo sprievodu pri ošetrení? - ÁNO

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý čerpal len časť sledovaného obdobia (napr. 10 dní) OČR alebo PN ? -ÁNO, ak spĺňa podmienku odpracovaného času viac ako 30% TPČ, po odpočítaní doby PN alebo OČR

 • Zamestnanec počas sledovaného obdobia pracoval časť na ½ úväzok, časť na celý, ktorá odmena mu patrí? – PODĽA TOHO, V KTOROM ÚVAZKU ODPRACOVAL VYŠŠÍ POČET HODÍN.

 • Zamestnancovi končí pracovný pomer po podaní žiadosti, ale pred jej vyplatením (napr. 31.10.), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnancovi skončil pomer na dobu určitú (napr. 30.6.), ale ku dňu podania žiadosti je opäť u žiadateľa zamestnaný (t.j. pracovný pomer bol prerušený), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnanec odpracoval väčšinu sledovaného obdobia v jenom zariadení zriadenom VÚC a časť obdobia, za ktoré už nespĺňa 30% odpracoval v ďalšom zariadení zriadenom tým istým VÚC, má nárok na odmenu – NIE, už nie je v pracovnom pomere so ZSS v ktorom podmienky (30%) spĺňal

 • Zamestnanec má 1 celý úväzok a ½ úväzok u toho istého zamestnávateľa na rôzne pracovné pozície, pričom podmienky splnil v obidvoch prípadoch. Má nárok na odmenu za obidve pracovné pozície? – ÁNO

 • Môže by odmena poskytnutá zamestnancovi obecného/miestneho úradu, napr. pracovníka posudkovej činnosti  - NIE

 • Ktorí zamestnanci môžu byť odmenení v rámci opatrovateľskej služby? – Opatrovateľky/opatrovatelia a koordinátor opatrovateľskej služby

 • Môže žiadateľ o dotáciu-zamestnávateľ rozhodnúť o zmene výšky odmeny pre zamestnanca, alebo požiť poskytnutú dotáciu na odmenu iného zamestnanca ako toho na ktorého bola priznaná - NIE

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy (o nelegálnom zamestnávaní, o konkurznom konaní)do 29.10.2020 ? – NIE, potvrdenia je potrebné doložiť najneskôr však k poslednému dňu stanovenému na zúčtovanie, t. j. 28.2.2021, je však možné doložiť ich už k žiadosti o dotáciu.

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy aj v prípade, že už boli doložené k inej žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR (iný účel)? - ÁNO

Dotácia na výživové doplnky:

Zoznam schválených žiadostí k 15.12.2020

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 

 

 

 1. čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt
 2. čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

 

 • Zákaz vychádzania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz vychádzania od 23. 10. sa za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom (t.j. preukázanie sa negatívnym testom v okresoch Bardejov, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín) sa nevťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby.

 • Zákaz zhromažďovania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz zhromažďovania, ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s § 2 písm. b) zákona č.84/1990 Z. z. nepovažujú za zhromaždenia.

čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt

čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19 aktualizované 29. 10. 2020 - TU

Príloha č. 1 Zoznam testovaných zamestnancov - PDF ; WORD

Príloha č. 2 Zoznam testovaných prijímateľov - PDF ; WORD

Príloha č.1: Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 29. 9. 2020

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Projekt „Hodina pre seniora“ je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach, ktorým chýba komunikácia a kontakt s okolím.

Dobrovoľníci telefonujú vytipovaným seniorom vždy v pondelok alebo vo štvrtok, prípadne podľa dohody, v čase medzi 15:00 – 16:00.

POTREBUJEME DOBROVOĽNÍKA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUNzdNOEg1WUNUNE5PQVdETERRR0wyTk1ZTS4u

RÁD BY SOM SA ZAPOJIL A POMOHOL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUREMyTFRPRUNMNElNNExLMEM1SktDWUNUTC4u


Kontaktná osoba:
Koordinátorka
PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH
miroslava.floriansova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3230
+421 948 387 591

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov , neaktuálne 

V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Príloha č. 1  k usmerneniu Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel,vo formáte PDF

Príloha č. 2  k usmerneniu Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel, vo formáte PDF

Celoplošné skríningové testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v dňoch 18.1. – 2. 2. 2020.

Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb môžu absolvovať celoplošné skríningové testovanie, ktoré bude v SR realizované v dňoch 18.1. až 26.1 2021 a následne vo vybraných okresoch s vyššou mierou pozitivity až do 2.2.2021, v rámci priebežného testovania v sociálnych službách, v súlade s podmienkami usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý testovanie vykoná vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania (podľa vzoru nižšie), na účely uplatnenia výnimiek zo zákazu vychádzania stanovenom uznesením vlády SR č. 30/2021 a č. 40/2021 (pre osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra).

Potvrdenie o vykonaní testovania vo formáte word, odt, pdf

Dotácia na "mimoriadne odmeny":

Dňa 3. 10. 2020 vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto nariadením vlády SR sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a SPO a SK prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie

Formulár k zúčtovaniu dotácie - vo formáte.pdf, vo formáte docx., vo formáte .odt

Najčastejšie otázky a odpovede k "mimoriadnym odmenám" 

 • Môže byť odmena vyplatená kedykoľvek do konca zúčtovania, teda aj februárovej výplate zamestnanca? Nie - odmena musí byť zamestnancovi  vyplatená najneskôr v decembrovej výplate, ktorá bude vyplatená v januári 2021. Nárok na dotáciu neprechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

 • Ako sa vyplatí odmena zamestnancovi, ktorý v čase podania žiadosti bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ale v čase vyplatenia dotácie zamestnávateľovi na základe podanej žiadosti o dotáciu bude zamestnanec na starobnom dôchodku alebo na materskej dovolenke? - Pokiaľ je zamestnanec ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, napríklad do 31.10.2020 a od 1.11.2020 odíde do starobného dôchodku, alebo nastúpi na materskú dovolenku a bude mu vyplatená mzda za mesiac október v novembri, zamestnávateľ môže vyplatiť mimoriadnu odmenu takému zamestnancovi v mesiaci november z vlastných zdrojov, pričom následne je možné túto čiastku refundovať z dotácie MPSVR SR.

 • Môže zamestnávať priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov výšku odmeny vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia v sume vyššej ako je určená v nariadení vlády SR č. 281/2020 Z. z.? - ÁNO, môže priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov odmenu, ale odporúčame, aby takáto odmena nebola zamestnancovi vyplatená v tom mesiaci, v ktorom bude zamestnancovi vyplatená mimoriadna odmena poskytnutá ministerstvom.

 • Majú nárok na odmenu zamestnanci, ktorí sú zapojení v DOP alebo NP? - ÁNO, za predpokladu, že nebola odmena vyplatená v rámci DOP, NP.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi terénnej sociálnej práce?-ÁNO, ale len v tom prípade, že ide o zamestnanca služby krízovej intervencie, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom vyššom územnom celku ako sociálna služba v súlade so zákonom o sociálnych službách. T. j. ak uvedení zamestnanci vykonávajú terénnu sociálnu práca pre zamestnávateľa, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ  sociálnej služby, nemožno na nich dotáciu poskytnúť.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, s ktorým bola uzatvorená pracovná zmluva po 12.3.2020? – ÁNO, ak tento zamestnanec odpracoval 30 % ustanoveného týždenného pracovného času za celé sledované obdobie od 12.3. do 13.6 (t.j. do 100% času, ktorý mal odpracovať sa počíta celé sledované obdobie)

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý pracoval na prácu z domu, tzv. home office – ekonóm, personalista,... – ÁNO, za predpokladu, že výkon jeho pracovnej činnosti je možný z domu

 • Počíta sa do opracovaného času (30%) čerpanie dovolenky? – NIE

 • Počíta sa do odpracovaného pracovného času čas absolvovania ošetrenia alebo sprievodu pri ošetrení? - ÁNO

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý čerpal len časť sledovaného obdobia (napr. 10 dní) OČR alebo PN ? -ÁNO, ak spĺňa podmienku odpracovaného času viac ako 30% TPČ, po odpočítaní doby PN alebo OČR

 • Zamestnanec počas sledovaného obdobia pracoval časť na ½ úväzok, časť na celý, ktorá odmena mu patrí? – PODĽA TOHO, V KTOROM ÚVAZKU ODPRACOVAL VYŠŠÍ POČET HODÍN.

 • Zamestnancovi končí pracovný pomer po podaní žiadosti, ale pred jej vyplatením (napr. 31.10.), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnancovi skončil pomer na dobu určitú (napr. 30.6.), ale ku dňu podania žiadosti je opäť u žiadateľa zamestnaný (t.j. pracovný pomer bol prerušený), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnanec odpracoval väčšinu sledovaného obdobia v jenom zariadení zriadenom VÚC a časť obdobia, za ktoré už nespĺňa 30% odpracoval v ďalšom zariadení zriadenom tým istým VÚC, má nárok na odmenu – NIE, už nie je v pracovnom pomere so ZSS v ktorom podmienky (30%) spĺňal

 • Zamestnanec má 1 celý úväzok a ½ úväzok u toho istého zamestnávateľa na rôzne pracovné pozície, pričom podmienky splnil v obidvoch prípadoch. Má nárok na odmenu za obidve pracovné pozície? – ÁNO

 • Môže by odmena poskytnutá zamestnancovi obecného/miestneho úradu, napr. pracovníka posudkovej činnosti  - NIE

 • Ktorí zamestnanci môžu byť odmenení v rámci opatrovateľskej služby? – Opatrovateľky/opatrovatelia a koordinátor opatrovateľskej služby

 • Môže žiadateľ o dotáciu-zamestnávateľ rozhodnúť o zmene výšky odmeny pre zamestnanca, alebo požiť poskytnutú dotáciu na odmenu iného zamestnanca ako toho na ktorého bola priznaná - NIE

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy (o nelegálnom zamestnávaní, o konkurznom konaní)do 29.10.2020 ? – NIE, potvrdenia je potrebné doložiť najneskôr však k poslednému dňu stanovenému na zúčtovanie, t. j. 28.2.2021, je však možné doložiť ich už k žiadosti o dotáciu.

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy aj v prípade, že už boli doložené k inej žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR (iný účel)? - ÁNO

Dotácia na výživové doplnky:

Zoznam schválených žiadostí k 15.12.2020

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 

 

 

 1. čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt
 2. čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

 

 • Zákaz vychádzania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz vychádzania od 23. 10. sa za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom (t.j. preukázanie sa negatívnym testom v okresoch Bardejov, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín) sa nevťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby.

 • Zákaz zhromažďovania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz zhromažďovania, ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s § 2 písm. b) zákona č.84/1990 Z. z. nepovažujú za zhromaždenia.

čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt

čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19 aktualizované 29. 10. 2020 - TU

Príloha č. 1 Zoznam testovaných zamestnancov - PDF ; WORD

Príloha č. 2 Zoznam testovaných prijímateľov - PDF ; WORD

Príloha č.1: Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 29. 9. 2020

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Projekt „Hodina pre seniora“ je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach, ktorým chýba komunikácia a kontakt s okolím.

Dobrovoľníci telefonujú vytipovaným seniorom vždy v pondelok alebo vo štvrtok, prípadne podľa dohody, v čase medzi 15:00 – 16:00.

POTREBUJEME DOBROVOĽNÍKA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUNzdNOEg1WUNUNE5PQVdETERRR0wyTk1ZTS4u

RÁD BY SOM SA ZAPOJIL A POMOHOL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUREMyTFRPRUNMNElNNExLMEM1SktDWUNUTC4u


Kontaktná osoba:
Koordinátorka
PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH
miroslava.floriansova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3230
+421 948 387 591

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov , neaktuálne 

V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Príloha č. 1  k usmerneniu Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel,vo formáte PDF

Príloha č. 2  k usmerneniu Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou od 21.4.2021, vo formáte excel, vo formáte PDF

Celoplošné skríningové testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v dňoch 18.1. – 2. 2. 2020.

Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb môžu absolvovať celoplošné skríningové testovanie, ktoré bude v SR realizované v dňoch 18.1. až 26.1 2021 a následne vo vybraných okresoch s vyššou mierou pozitivity až do 2.2.2021, v rámci priebežného testovania v sociálnych službách, v súlade s podmienkami usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý testovanie vykoná vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania (podľa vzoru nižšie), na účely uplatnenia výnimiek zo zákazu vychádzania stanovenom uznesením vlády SR č. 30/2021 a č. 40/2021 (pre osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra).

Potvrdenie o vykonaní testovania vo formáte word, odt, pdf

Dotácia na "mimoriadne odmeny":

Dňa 3. 10. 2020 vláda SR schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto nariadením vlády SR sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a SPO a SK prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie

Formulár k zúčtovaniu dotácie - vo formáte.pdf, vo formáte docx., vo formáte .odt

Najčastejšie otázky a odpovede k "mimoriadnym odmenám" 

 • Môže byť odmena vyplatená kedykoľvek do konca zúčtovania, teda aj februárovej výplate zamestnanca? Nie - odmena musí byť zamestnancovi  vyplatená najneskôr v decembrovej výplate, ktorá bude vyplatená v januári 2021. Nárok na dotáciu neprechádza do ďalšieho rozpočtového roka.

 • Ako sa vyplatí odmena zamestnancovi, ktorý v čase podania žiadosti bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ale v čase vyplatenia dotácie zamestnávateľovi na základe podanej žiadosti o dotáciu bude zamestnanec na starobnom dôchodku alebo na materskej dovolenke? - Pokiaľ je zamestnanec ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, napríklad do 31.10.2020 a od 1.11.2020 odíde do starobného dôchodku, alebo nastúpi na materskú dovolenku a bude mu vyplatená mzda za mesiac október v novembri, zamestnávateľ môže vyplatiť mimoriadnu odmenu takému zamestnancovi v mesiaci november z vlastných zdrojov, pričom následne je možné túto čiastku refundovať z dotácie MPSVR SR.

 • Môže zamestnávať priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov výšku odmeny vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia v sume vyššej ako je určená v nariadení vlády SR č. 281/2020 Z. z.? - ÁNO, môže priznať zamestnancovi z vlastných zdrojov odmenu, ale odporúčame, aby takáto odmena nebola zamestnancovi vyplatená v tom mesiaci, v ktorom bude zamestnancovi vyplatená mimoriadna odmena poskytnutá ministerstvom.

 • Majú nárok na odmenu zamestnanci, ktorí sú zapojení v DOP alebo NP? - ÁNO, za predpokladu, že nebola odmena vyplatená v rámci DOP, NP.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi terénnej sociálnej práce?-ÁNO, ale len v tom prípade, že ide o zamestnanca služby krízovej intervencie, ktorá je zaregistrovaná na príslušnom vyššom územnom celku ako sociálna služba v súlade so zákonom o sociálnych službách. T. j. ak uvedení zamestnanci vykonávajú terénnu sociálnu práca pre zamestnávateľa, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ  sociálnej služby, nemožno na nich dotáciu poskytnúť.

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, s ktorým bola uzatvorená pracovná zmluva po 12.3.2020? – ÁNO, ak tento zamestnanec odpracoval 30 % ustanoveného týždenného pracovného času za celé sledované obdobie od 12.3. do 13.6 (t.j. do 100% času, ktorý mal odpracovať sa počíta celé sledované obdobie)

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý pracoval na prácu z domu, tzv. home office – ekonóm, personalista,... – ÁNO, za predpokladu, že výkon jeho pracovnej činnosti je možný z domu

 • Počíta sa do opracovaného času (30%) čerpanie dovolenky? – NIE

 • Počíta sa do odpracovaného pracovného času čas absolvovania ošetrenia alebo sprievodu pri ošetrení? - ÁNO

 • Môže byť odmena poskytnutá zamestnancovi, ktorý čerpal len časť sledovaného obdobia (napr. 10 dní) OČR alebo PN ? -ÁNO, ak spĺňa podmienku odpracovaného času viac ako 30% TPČ, po odpočítaní doby PN alebo OČR

 • Zamestnanec počas sledovaného obdobia pracoval časť na ½ úväzok, časť na celý, ktorá odmena mu patrí? – PODĽA TOHO, V KTOROM ÚVAZKU ODPRACOVAL VYŠŠÍ POČET HODÍN.

 • Zamestnancovi končí pracovný pomer po podaní žiadosti, ale pred jej vyplatením (napr. 31.10.), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnancovi skončil pomer na dobu určitú (napr. 30.6.), ale ku dňu podania žiadosti je opäť u žiadateľa zamestnaný (t.j. pracovný pomer bol prerušený), má nárok na odmenu? – ÁNO

 • Zamestnanec odpracoval väčšinu sledovaného obdobia v jenom zariadení zriadenom VÚC a časť obdobia, za ktoré už nespĺňa 30% odpracoval v ďalšom zariadení zriadenom tým istým VÚC, má nárok na odmenu – NIE, už nie je v pracovnom pomere so ZSS v ktorom podmienky (30%) spĺňal

 • Zamestnanec má 1 celý úväzok a ½ úväzok u toho istého zamestnávateľa na rôzne pracovné pozície, pričom podmienky splnil v obidvoch prípadoch. Má nárok na odmenu za obidve pracovné pozície? – ÁNO

 • Môže by odmena poskytnutá zamestnancovi obecného/miestneho úradu, napr. pracovníka posudkovej činnosti  - NIE

 • Ktorí zamestnanci môžu byť odmenení v rámci opatrovateľskej služby? – Opatrovateľky/opatrovatelia a koordinátor opatrovateľskej služby

 • Môže žiadateľ o dotáciu-zamestnávateľ rozhodnúť o zmene výšky odmeny pre zamestnanca, alebo požiť poskytnutú dotáciu na odmenu iného zamestnanca ako toho na ktorého bola priznaná - NIE

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy (o nelegálnom zamestnávaní, o konkurznom konaní)do 29.10.2020 ? – NIE, potvrdenia je potrebné doložiť najneskôr však k poslednému dňu stanovenému na zúčtovanie, t. j. 28.2.2021, je však možné doložiť ich už k žiadosti o dotáciu.

 • Je potrebné doložiť potvrdenia/prílohy aj v prípade, že už boli doložené k inej žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVR (iný účel)? - ÁNO

Dotácia na výživové doplnky:

Zoznam schválených žiadostí k 15.12.2020

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 

 

 

 1. čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt
 2. čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

 

 • Zákaz vychádzania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz vychádzania od 23. 10. sa za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom (t.j. preukázanie sa negatívnym testom v okresoch Bardejov, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín) sa nevťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby.

 • Zákaz zhromažďovania - Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k 23.10.2020

Informujeme poskytovateľov všetkých druhov a foriem sociálnej služby, že zákaz zhromažďovania, ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s § 2 písm. b) zákona č.84/1990 Z. z. nepovažujú za zhromaždenia.

čestné vyhlásenie prijímateľa: vo formáte.docx, vo formáte .odt

čestné vyhlásenie zamestnanca: vo formáte.docx, vo formáte .odt

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb a v Centrách pre deti a rodiny na ochorenie COVID – 19 aktualizované 29. 10. 2020 - TU

Príloha č. 1 Zoznam testovaných zamestnancov - PDF ; WORD

Príloha č. 2 Zoznam testovaných prijímateľov - PDF ; WORD

Príloha č.1: Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

 

 • Čestné vyhlásenia prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Aktualizácia k 29. 9. 2020

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Projekt „Hodina pre seniora“ je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach, ktorým chýba komunikácia a kontakt s okolím.

Dobrovoľníci telefonujú vytipovaným seniorom vždy v pondelok alebo vo štvrtok, prípadne podľa dohody, v čase medzi 15:00 – 16:00.

POTREBUJEME DOBROVOĽNÍKA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUNzdNOEg1WUNUNE5PQVdETERRR0wyTk1ZTS4u

RÁD BY SOM SA ZAPOJIL A POMOHOL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUREMyTFRPRUNMNElNNExLMEM1SktDWUNUTC4u


Kontaktná osoba:
Koordinátorka
PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH
miroslava.floriansova@employment.gov.sk
+421 2 2046 3230
+421 948 387 591

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk