Hlavné menu

Sociálne služby

Aktuálne informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb

Oznámenie o zrušení pandemického ošetrovného a súvisiacich povinnostiach ZSS od 1.9.2023 (4.8.2023)

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku (od 12. marca 2020). V zmysle § 39 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb (ďalej len "zariadenie"), v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 293er ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z. sa tzv. pandemické ošetrovné poskytovalo poistencom, ktorí splnili podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b) alebo sa starali o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Počas krízovej situácie bola zákonom stanovená povinnosť (v súlade s § 293fb ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 157/2020 Z. z.) poskytovateľov sociálnych služieb zasielať Sociálnej poisťovni údaje o klientoch, ktorým sa poskytovala sociálna služba. Zrušenie pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023 ruší aj povinnosť poskytovateľov každý mesiac zasielať tieto zoznamy klientov . Zariadenia zašlú naposledy zoznamy za mesiac júl 2023 v mesiaci august 2023.

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 273/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2023 sa ruší poskytovanie ošetrovného pre osoby poskytujúce starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré sa počas uzatvorenia zariadenia starajú o osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou. Zachovaný zostane iba nárok na ošetrovné v prípade uzatvorenia zariadenia, v ktorom sa poskytuje starostlivosť dieťaťu, t. j. zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku . Pre túto skupinu zariadení zákon č. 461/2003 Z. z. zavádza individuálnu povinnosť - potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. To znamená, že zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré budú od 1. septembra 2023 uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, regionálny úrad verejného zdravotníctva, príp. iné), budú vydávať individuálne potvrdenia iba na požiadanie poistenca, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa. Potvrdenie zariadenia je súčasťou novo pripravených tlačív Sociálnej poisťovne. Poistenci budú mať k dispozícii dve tlačivá, ktoré budú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v pobočkách Sociálnej poisťovne od 1. septembra 2023 (vzory tlačív nižšie):

"Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb" - Týmto tlačivom si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné. Ak si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, z každého nemocenského poistenia musí podať osobitnú žiadosť, t. j. aj zariadenie potvrdí každú žiadosť osobitne.

"Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb" - Týmto tlačivom poistenec nahlasuje všetky zmeny, ktoré nastali po podaní Žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

Poistenec uplatňujúci si nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa predloží zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje, na potvrdenie originál tlačiva „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“ . Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí obdobie uzavretia (dátum od-do) a dôvod svojho uzavretia. Ak zariadenie v čase potvrdenia potreby starostlivosti nedisponuje informáciou dokedy bude uzavreté, zariadenie v časti B. tlačiva uvedie iba dátum odkedy je zariadenie uzavreté, dátum dokedy bude uzavreté nevyplní. Poznamenávame, že časť A. tlačiva a časť „Vyhlásenie poistenca“ vypĺňa poistenec, ktorý žiada o ošetrovné a časť C. v prípade poistenca, ktorý je zamestnancom vypĺňa jeho zamestnávateľ, t. j. tieto časti zariadenie nevypĺňa.

Ak zariadenie pri potvrdzovaní uvedenej žiadosti nevie potvrdiť údaj, dokedy bude zariadenie uzavreté, poistenec predloží zariadeniu dodatočne na potvrdenie originál druhého tlačiva "Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb." Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí dátum dokedy bolo zariadenie uzavreté a dôvod uzavretia. Poistenec je povinný tlačivo predložiť bezprostredne po uplynutí doby uzavretia. Poznamenávame, že bez potvrdenia dátumu dokedy bolo zariadenie uzavreté, Sociálna poisťovňa poistencovi ošetrovné nevyplatí.

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

  • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

  • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

  • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.  z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3.  z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4.  z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk