Hlavné menu

Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú alebo právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý spĺňa požiadavky § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a má oprávnenie.

Oprávnenie vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. Zoznam oprávnených právnických osôb zverejňuje Národný inšpektorát práce.

Živnostník - fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom - môže vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení a plniť tlakové nádoby na dopravu plynov bez tohto oprávnenia, ak je na jej vykonávanie odborne spôsobilá – svoju odbornú spôsobilosť preukazuje dokladom (preukazom, osvedčením) podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z..

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk