Hlavné menu

Preukaz, osvedčenie a doklad na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených činnosti

Obsluhovať určené pracovné prostriedky a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad na základe žiadosti a po splnení podmienok ustanovených v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. vydáva:

  • príslušný inšpektorát práce,
  • osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
  • stredná škola alebo vysoká škola pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,
  • revízny technik.

Vlastník preukazu, osvedčenia alebo dokladu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Určené pracovné prostriedky a činnosti upravuje príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z..

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia alebo preukazu upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z..

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk