Hlavné menu

Oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpečnostnotechnickú službu je povinný zabezpečovať každý zamestnávateľ. (§ 21 a 22 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu aj dodávateľským spôsobom bez oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Národný inšpektorát práce zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk