Hlavné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov

20.05.2024

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPSVR SR zverejnilo dňa 03.05.2024 aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev/priamych vyzvaní pre Plán obnovy a odolnosti SR , obsahujúci novú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti s indikatívnym dátumom vyhlásenia výzvy 06/2024 a indikatívnym dátumom uzavretia výzvy 11/2024. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 70 mil. EUR bez DPH.

Prípadné ďalšie zmeny indikatívneho harmonogramu výziev budú zverejňované na webovom sídle vykonávateľa: Harmonogram výziev.

V nadväznosti na novú výzvu v súčasnosti prebiehajúce výzvy s kódmi č. 13I01-22-V01 a č. 13I01-22-V02 budú ukončené indikatívne v 06/2024. Prosíme potenciálnych žiadateľov, aby zvážili predkladanie projektových zámerov, nakoľko v novej výzve nebude podmienkou mať posúdený projektový zámer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov,

v súvislosti s pozastavením predkladania žiadostí o prostriedky mechanizmu zverejneného na webovom sídle ministerstva, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Investície 1 Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Komponentu 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kategórie C (sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest), MPSVR SR pozastavuje aj predkladanie projektových zámerov o prostriedky mechanizmu, a to vzhľadom na prekročenie počtu nových miest klientov v rámci už prijatých žiadostí na ministerstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR pozastavuje predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu v rámci Investície 1 Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Komponentu 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kategórie C (sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest), a to vzhľadom na prekročenie počtu nových miest klientov v rámci už prijatých žiadostí na ministerstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.02.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.02.2024 sa uskutočnil webinár Príklady z praxe a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie .

Prezentácie z webinára sú dostupné tu.

Za účelom zvýšenia prehľadnosti podmienok univerzálneho navrhovania a zníženia chybovosti pri predkladaní žiadostí o prostriedky mechanizmu, Vykonávateľ revidoval a doplnil Usmernenie č.1 k posudzovaniu podmienok výzvy, a to v rámci podmienky č. 3.3.7 Súlad so zásadami univerzálneho navrhovania. Na dole uvedenom linku nájdete Usmernenie v sledovaní zmien.

Usmernenie č.1 k posudzovaniu podmienok výzvy , aktualizovaná verzia 03 v sledovaní zmien

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR organizovalo dňa 23.2.2024 od 9.00 hod. do 12.00 hod. webinár k ambulantným službám so zameraním na:

  • aktuálne informácie ohľadom stavu projektových zámerov a žiadostí o finančné prostriedky z Plánu obnovy
  • informácie k reforme financovania sociálnych služieb
  • príklady dobrej praxe

Prezentácie, ktoré boli predmetom webinára sú dostupné tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2023

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.10.2023 sa uskutočnil webinár na tému „Praktické rady a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie “ týkajúci sa navrhovania budov podporených z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prezentácie z tohto webinára nájdete na tomto odkaze:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 11.07.2023 zmenu č.3 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 23.05.2023 zmenu č.2 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.04.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva žiadateľov na webinár k plneniu podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Webinár sa bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams bez registrácie dňa:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2023

Informácia o posunutí termínu na vydanie hodnotiacej správy

Vykonávateľ vydá hodnotiacu správu k projektovým zámerom prijatým v 2. hodnotiacom kole do 15.03.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 28.10.2022 zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačné semináre k vyhlásenej výzve, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch a to dňa:

Informačné semináre sa budú konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 5.10.2022 výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti 13I01-22-V01.

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Prílohy

​​​​​

V prípade záujmu o bližšie informácie súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov a výzvou na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu, zasielajte, prosím, Vaše otázky na adresu:

komponent13@employment.gov.sk

Do Vašej žiadosti o vysvetlenie prosíme doplnenie informácie o názve a adrese subjektu, ktoré zastupujete a Vaše kontaktné údaje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk