Hlavné menu

Komponent 18 Zdravé verejné financie

Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Vláda SR sa v PVV na roky 2020 – 2024 zaviazala s cieľom stabilizácie dôchodkového systému prijať ústavný zákon definujúci základné parametre prvého a druhého piliera a k tejto svojej ambícii sa stále hlási. Na účely Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plánu obnovy“) sa tak zaväzuje implementovať legislatívnu stránku dôchodkovej reformy minimálne prostredníctvom zmien v Zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a Zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“). V prípade naplnenia deklarovanej ambície bude časť z prvkov dôchodkovej reformy ukotvená aj priamo v ústavnom zákone.

Cieľ reformy :

Reforma dôchodkového systému sleduje 4 základné ciele:

1) zlepšenie finančnej udržateľnosti priebežne financovaného I. piliera dôchodkového systému obnovením väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života

2) zabezpečenie dôstojného života pre poberateľov starobných dôchodkov

3) zlepšenie efektívnosti II. piliera najmä zvýšením výnosnosti a

4) zlepšenie informovanosti občanov o predpokladanej výške ich budúcich dôchodkov z dôchodkového systému

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

18

Reforma 1

Nadobudnutie účinnosti balíka noviel (zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení)

Q1 / 2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk