Hlavné menu

Komponent 18 Zdravé verejné financie

Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Slovenské verejné financie čelia vysokému riziku udržateľnosti v strednom aj dlhodobom horizonte. Čiastočne je to spôsobené starnutím populácie. Predpokladá sa, že index ekonomickej závislosti poproduktívnej zložky (ktorý porovnáva podiel starších ľudí s podielom obyvateľstva, ktoré pracuje alebo absolvuje odbornú prípravu) sa do roku 2060 takmer strojnásobí. Stropy na vek odchodu do dôchodku ešte viac prehlbujú negatívny vplyv na dlhodobú fiškálnu udržateľnosť. Navyše sú úspory v druhom pilieri dôchodkového systému neefektívne a prinášajú nízke výnosy, pričom informovanosť obyvateľstva o dôchodkových nárokoch je nízka. Dôchodkovou reformou sa zlepší dlhodobá fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému . Na tento účel sa vek odchodu do dôchodku prepojí so strednou dĺžkou života a zrušia sa stropy na vek odchodu do dôchodku. Reformou sa okrem toho zabezpečí nárok na poistno-matematickú neutrálnu dávku po minimálnom počte odpracovaných rokov a zavedie sa nová predvolená stratégia sporenia založená na životnom cykle v druhom dôchodkovom pilieri, ktorá bude menej investovať do dlhopisov s nízkym výnosom a bude ponúkať možnosť vystúpenia s cieľom zvýšiť efektívnosť úspor v druhom pilieri . Zvýši sa aj transparentnosť pravidelným informovaním ľudí o ich očakávaných dôchodkoch . Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Cieľ reformy :

Reforma dôchodkového systému sleduje 3 základné ciele:

  • naviazanie nárastu veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života
  • zavedenie nároku na poistno-matematické neutrálne dávky z prvého priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov
  • zavedenie predvolenej stratégie dôchodkového sporenia založenej na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu)

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

18

Reforma 1

Nadobudnutie účinnosti balíka noviel (zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení)

Q1 / 2023

Naviazanie nárastu veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/352/20230201

Zavedenie nároku na poistno-matematické neutrálne dávky z prvého priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/352/20230201

Zavedenie predvolenej stratégie dôchodkového sporenia založenej na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu)

399/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

Súčasťou verifikačného mechanizmu naplnenia cieľov reformy je aj predloženie súhrnného dokumentu obsahujúceho kvalitatívne a kvantitatívne dôkazy o uspokojivom splnení míľnika:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) predložilo Národnej implementačnej a koordinačnej autorite na Úrade vlády SR (NIKA) dňa 21. augusta 2023 materiál o naplnení kvalitatívnej časti Míľnika C18-1 z hľadiska vecnej pôsobnosti MPSVR SR.
  • Dopadovú štúdiu vplyvu schválených zmien na dlhodobú udržateľnosť verejných financií vypracováva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR).

Naviazanie nárastu veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života

Právna úprava, ktorou sa ustanovuje naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života vyplývajúca z Plánu obnovy a odolnosti nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Poistencom sa teda od ročníka narodenia 1967 opätovne naviaže zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Zároveň sa ustanovuje, aby ženám, ktoré vychovali dieťa, bol aj naďalej dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). V záujme predvídateľnosti a zapamätateľnosti dôchodkového veku sa bude všeobecný dôchodkový vek ustanovovať všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na 6 rokov vopred. Prvýkrát sa tak stane v roku 2025 a ustanoví sa dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967.

Uvedenú zmenu upravuje : § 65 ods. 2 až ods. 9, § 233 ods. 5 písm. a), § 293fw zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, príloha č. 3c k zákonu o sociálnom poistení .

Zavedenie nároku na poistno-matematické neutrálne dávky z priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov

Právna úprava, na základe ktorej má poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok, nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Jej cieľom je garantovať poistencom, ktorí väčšinu svojho života vykonávali zárobkovú činnosť a získali potrebný počet odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Do odpracovaných rokov sa započítavajú aj obdobia, počas ktorých poistenec objektívne nemohol vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosti o deti). Nezapočítavajú sa niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, konkrétne doby nezamestnanosti, doby odborného školenia alebo politického školenia a doby štúdia ako doby zamestnania získané pred 1. januárom 2004, ako aj obdobia zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a obdobia sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole po roku 2003, za ktoré bolo dodatočne doplatené poistné na dôchodkové poistenie. Suma predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov je krátená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Uvedenú zmenu upravuje : § 67, § 68 ods. 1 písm. b), § 68 ods. 4 až ods. 8, § 69a ods. 2, § 75 ods. 3, § 77 ods. 3, § 293fx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení .

Zavedenie predvolenej stratégie dôchodkového sporenia založenej na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu)

Zákonom č. 399/2022 Z. z. z 8. novembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. mája 2023, sa v záujme maximálneho zefektívnenia II. piliera zaviedla tzv. predvolená investičná stratégia. Majetok sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii bude v prvej fáze sporenia alokovaný výlučne v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V určenom veku sa začne časť majetku sporiteľa postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, každý kalendárny rok 4 percentuálne body.

Sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii budú automaticky všetci noví sporitelia ako aj existujúci sporitelia, ktorí v závislosti od kategórie, do ktorej patria, vyjadria svoj nesúhlas resp. súhlas s postupným presunom majetku do predvolenej investičnej stratégie. Tento presun vykoná dôchodková správcovská spoločnosť od júla 2023 do konca roka 2025 v súlade s harmonogramom presunu, ktorý zverejní na svojom webovom sídle. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, sporiteľ má možnosť sa z nej vyviazať.

Uvedenú zmenu upravuje : § 92, § 93, § 123bd, § 123be, § 123bf, § 123bg, §123bh zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení účinnom od 1. mája 2023 .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk