Hlavné menu

Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Cieľom komponentu 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.

Pre naplnenie tohto cieľa sú nevyhnutné nasledujúce reformy a investície, za ktoré zodpovedá alebo sa spolupodieľa na príprave MPSVR SR:

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Cieľom reformy:

Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nový systém osobného rozpočtu zefektívni a sprehľadní systém financovania dlhodobej starostlivosti. Osoby, ktoré budú hospitalizované v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti (napr. dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic), budú môcť využiť osobný rozpočet na financovanie sociálnej starostlivosti aj v takomto zariadení. Nový systém financovania podporí vznik a rozvoj služieb v komunite a prispeje k riešeniu problému nedostatku personálu v sektore sociálnych služieb, najmä terénnych. Posilnené financovanie prostredníctvom poukazu zatraktívni pozíciu opatrovateľa v teréne.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

13

Reforma 1

Nový systém financovania sociálnych služieb – nadobudnutie účinnosti zákona

Q4 / 2025

Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti

Cieľ reformy:

Nový posudkový systém bude jednotný a efektívny. V novom systéme budú vykonávať posudzovanie iba Úrady práce, soc. vecí a rodiny, podľa jednotnej metodiky vychádzajúcej z WHODAS, ktorá je postavená na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s potrebou dlhodobej starostlivosti. Posudkový systém bude prepojený s nástrojmi podpory vrátane služieb pracovnej rehabilitácie, včasnej intervencie, osobnej asistencie a iných sociálnych služieb. Digitalizácia odbremení lekárov aj posudzované osoby od administratívnej záťaže.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

13

Reforma 2

Zjednotenie posudkovej činnosti – nadobudnutie účinnosti zákona

Q1 / 2024

Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu

Cieľ reformy:

Systém dohľadu sa zjednotí a posilní vytvorením nezávislého orgánu dohľadu. Budú definované nové podmienky kvality starostlivosti v zariadeniach aj v domácnostiach.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

13

Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

Nadobudnutie účinnosti zákona

Q2 / 2022

Fungujúci jednotný systém dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

Q1 / 2024

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Cieľ investície:

Výrazne sa navýšia najmä kapacity pobytových zariadení komunitného typu (napr. podporované bývanie). Umožní sa presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových kapacít určená pre nových prijímateľov. Nové ambulantné zariadenia (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) prispejú k urýchleniu deinštucionalizácie a zároveň znížia záťaž neformálnych opatrovateľov. Táto investícia umožní pokryť súčasný nepokrytý dopyt a pripraví systém na predpokladaný rast dopytu po zmene systému financovania. Investície podporia aj výstavbu nových nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti (napr. špecialiazované zariadenie) s komplexnými potrebami. Cieľom je vybudovať 1400 nových miest v pobytových zariadeniach a nízkokapacitných sociálno-zdravotných zariadeniach a 2580 nových kapacít v ambulantných službách.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Investícia

Cieľ

Splnenie

13

Investícia 1

Zrealizované projekty

12 / 2025

Rozšírené kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti

06 / 2026

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk