Hlavné menu

Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Cieľom komponentu 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám.

Pre naplnenie tohto cieľa sú nevyhnutné nasledujúce reformy a investície, za ktoré zodpovedá alebo sa spolupodieľa na príprave MPSVR SR:

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Cieľ reformy:

Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Súčasný systém financovania sociálnych služieb dostatočne nereflektuje demografický vývoj a zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách, socio-ekonomické zmeny v spoločnosti a s tým spojené zvyšujúce sa náklady na zabezpečovanie pomoci odkázaným osobám. Nový systém osobného rozpočtu zefektívni a sprehľadní systém financovania dlhodobej starostlivosti. Osoby, ktoré budú hospitalizované v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti (napr. dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic), budú môcť využiť osobný rozpočet na financovanie sociálnej starostlivosti aj v takomto zariadení. Nový systém financovania podporí vznik a rozvoj služieb v komunite a prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest v sektore sociálnych služieb, najmä terénnych.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

13

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Predloženie Koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu

Q4/2023

Nový systém financovania sociálnych služieb – nadobudnutie účinnosti zákona

Q4/2025

Predbežná informácia o plnení:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR od septembra 2022 kontinuálne pripravuje Koncepciu reformy financovania sociálnych služieb, ktorá predstavuje ideový základ reformy a novej legislatívy financovania sociálnych služieb. Na jej príprave participuje aj pracovná skupina, ktorá sa pravidelne stretáva. Je zložená zo zástupkýň/zástupcov verejnej správy, samosprávy, strešných profesijných organizácií, asociácií a platforiem poskytovateľov sociálnych služieb, formalizovaných rodičovských združení a platforiem. Bližšie informácie o procese prípravy a predbežné výsledky nájdete v nižšie zverejnenej prezentácii:

Dňa 18.12.2023 sa uskutočnilo online stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb. Na tomto stretnutí bola predstavená Koncepcia reformy financovania sociálnych služieb. V nižšie uvedenej prezentácii nájdete základné informácie o tomto dokumente.

Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti

Cieľ reformy:

Nový posudkový systém bude jednotný a efektívny. V novom systéme budú vykonávať posudzovanie iba úrady práce, soc. vecí a rodiny, podľa jednotnej metodiky vychádzajúcej z WHODAS, ktorá je postavená na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s potrebou dlhodobej starostlivosti.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

13

Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti

Zjednotenie posudkovej činnosti – nadobudnutie účinnosti zákona

Q1/2024

Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu

Cieľ reformy:

Systém dohľadu sa zjednotí a posilní vytvorením nezávislého orgánu dohľadu. Budú definované nové podmienky kvality starostlivosti v zariadeniach aj v domácnostiach.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

13

Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

Nadobudnutie účinnosti zákona

Q2/2022

Zverejnenie v Zbierke zákonov 26.10.2022:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/345/20221026

Fungujúci jednotný systém dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

Q1/2024

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Cieľ investície:

Výrazne sa navýšia najmä kapacity pobytových zariadení komunitného typu (napr. podporované bývanie). Umožní sa presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových kapacít určená pre nových prijímateľov. Nové ambulantné zariadenia (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) prispejú k urýchleniu deinštitucionalizácie a zároveň znížia záťaž neformálnych opatrovateľov. Táto investícia umožní pokryť súčasný nepokrytý dopyt a pripraví systém na predpokladaný rast dopytu po zmene systému financovania. Investície podporia aj výstavbu nových nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti (napr. špecializované zariadenie) pre prijímateľov s komplexnými potrebami. Cieľom je vybudovať 1333 nových miest v pobytových zariadeniach a nízkokapacitných sociálno-zdravotných zariadeniach a 1024 nových kapacít v ambulantných službách.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Investícia

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

13

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Vytvorených 15 % miest v ambulantných službách, 15 % miest v pobytových službách

Q2/2024

Rozšírené kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti

Q2/2026

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk