Hlavné menu

Komponent 10 Lákanie a udržanie talentov

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy. Zjednodušenie získavania povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

Cieľ reformy:

Cieľom reformy je skrátiť a výrazne zjednodušiť proces získavania prechodného pobytu pri zamestnávaní vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane rodinných príslušníkov. V súčasnosti už je reforma zavedená prijatím nariadenia vlády Slovenskej republiky č.521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín. Na základe zavedenia novej kategórie víz sú tieto osoby oslobodené od povinnosti pred vstupom na Slovensko preukázať, že majú garantované pracovné miesto a je im vydané národné vízum na účel hľadania si zamestnania na 90 dní. Po nájdení si zamestnania im je bezodkladne vydané národné vízum na účel zamestnania na obdobie jedného roka. Opatrenie sa týka kategórií, ako sú absolventi popredných svetových univerzít (bez ohľadu na oblasť); absolventi popredných svetových univerzít a výskumných inštitúcií na treťom stupni (bez ohľadu na oblasť); iné vybrané skupiny podľa ekonomických záujmov Slovenska (napr. odborníci v oblasti IT, odborníci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, lekári).

Harmonogram plnenia:

Komponent

Reforma

Míľnik

Splnenie

Odkaz na plnenie

10

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy

Prijatie novej schémy vymedzujúcej novú kategóriu žiadateľov o národné víza uznesením vlády a nadobudnutie jej účinnosti.

Q1 / 2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/521/20220401

Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku (aktualizácia: Uznesením vlády SR č. 753 z 30.11.2022 bola zrušená zodpovednosť MPSVR SR za plnenie tejto investície.)

Cieľ investície:

Cieľom investície je vytvorenie tzv. „one-stop shopov“ (centrá poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku a začiatok kariéry). V rámci investície budú podporené jazykové a sociokultúrne zručnosti zahraničných študentov, vysokokvalifikovaných pracovníkov a rodinných príslušníkov, ich integrácia a začlenenie vrátane právneho a pracovnoprávneho poradenstva. Posilnia sa jazykové zručnosti zamestnancov verejného sektora a dôjde k posilneniu budovania ich kapacít v oblasti poskytovania poradenských služieb zameraných na integráciu cudzincov, predovšetkým ľudí prvého kontaktu s cudzincami. V Slovenskej republike sa vytvoria tri plne funkčné strediská - „one-stop shopy“.

Harmonogram plnenia:

Komponent

Investícia

Cieľ

Splnenie

10

Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku

Vybudovanie one-stop shopov

Q4 / 2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk