Hlavné menu

Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu

29.02.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.02.2024 sa uskutočnil webinár Príklady z praxe a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie .

Prezentácie z webinára sú dostupné tu.

Za účelom zvýšenia prehľadnosti podmienok univerzálneho navrhovania a zníženia chybovosti pri predkladaní žiadostí o prostriedky mechanizmu, Vykonávateľ revidoval a doplnil Usmernenie č.1 k posudzovaniu podmienok výzvy, a to v rámci podmienky č. 3.3.7 Súlad so zásadami univerzálneho navrhovania. Na dole uvedenom linku nájdete Usmernenie v sledovaní zmien.

Usmernenie č.1 k posudzovaniu podmienok výzvy , aktualizovaná verzia 02 v sledovaní zmien

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR organizovalo dňa 23.2.2024 od 9.00 hod. do 12.00 hod. webinár k ambulantným službám so zameraním na:

  • aktuálne informácie ohľadom stavu projektových zámerov a žiadostí o finančné prostriedky z Plánu obnovy
  • informácie k reforme financovania sociálnych služieb
  • príklady dobrej praxe

Prezentácie, ktoré boli predmetom webinára sú dostupné tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2024

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

pozývame Vás na webinár k pravidlám obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Cieľom webinára bude odovzdať budúcim prijímateľom finančných prostriedkov EÚ praktické rady a odporúčania pri dodržiavaní pravidiel, postupov a princípov VO. Webinár bude rozdelený na problematiku týkajúcu sa tých žiadateľov, ktorí sú povinní realizovať verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a tých žiadateľov, ktorí obstarávajú tovary, služby a stavebné práce mimo pravidiel zákona o verejnom obstarávaní, teda nie sú verejní obstarávatelia. Webinár sa bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams bez registrácie a to pre každú skupinu zvlášť v dvoch termínoch:

  • Termíny pre žiadateľov, ktorí nie sú verejní obstarávatelia:

25.1.2024 od 13:00 do 14:00

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 361 642 184 591
Prístupový kód: UywSCe

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

29.1.2024 od 10:00 do 11:00

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 359 820 360 363
Prístupový kód: Kxox8E

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

  • Termíny pre žiadateľov, ktorí sú verejní obstarávatelia:

26.1.2024 od 10:00 do 11:00

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 382 470 561 487
Prístupový kód: 3H5dXV

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

31.1.2024 od 10:00 do 11:00

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 342 395 661 800
Prístupový kód: T5C5Jt

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

S ohľadom na špecifickosť témy, ktorej sa budeme na webinári venovať, odporúčame, aby ste na predmetný webinár prizvali aj osoby zodpovedné za procesy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Rovnako bude možné klásť otázky prednášajúcim. Vašu účasť nie je nutné potvrdiť vopred, postačí sa iba zúčastniť prostredníctvom vyššie uvedených linkov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2023

Upozornenie pre žiadateľov

Oprávnené výdavky aktivít projektu podľa 3.3.9 Podmienky časovej oprávnenosti realizácie projektu začínajú prvým/najstarším oprávneným výdavkom po dátume začiatku realizácie aktivity. Medzi oprávnené výdavky patria položky v Prílohe č. 4 Výzvy, napr. nákup pozemkov, prípravná a projektová dokumentácia. Spätná oprávnenosť výdavkov je možná od 05.10.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 15.11.2023 zmenu č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V02.

Zmena výzvy č. 2

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2023

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.10.2023 sa uskutočnil webinár na tému „Praktické rady a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie “ týkajúci sa navrhovania budov podporených z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prezentácie z tohto webinára nájdete na tomto odkaze:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.08.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý sa uskutoční dňa:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 11.07.2023 zmenu č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V02.

Zmena výzvy č. 1

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje dňa 23.05.2023 „Výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, kód výzvy 13I01-22-V02 (ďalej len „Výzva“).

Cieľom výzvy je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov je cieľom dosiahnuť aj priemernú úsporu primárnej energie vo výške 30 %.

Na výzvu je vyčlenených 175 882 259 eur bez DPH .

Výzva je otvorená do 31.8.2024 alebo do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu, resp. dosiahnutia plánovaných cieľov výzvy.

Výzva je zverejnená v Informačnom systéme plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle:

ISPO Portál (planobnovy.sk)

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU.

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s informáciami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

MPSVR SR zároveň pozýva žiadateľov na informačné semináre k vyhlásenej výzve, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk