Hlavné menu

Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu

01.06.2023

23.05.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje dňa 23.05.2023 „Výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, kód výzvy 13I01-22-V02 (ďalej len „Výzva“).

Cieľom výzvy je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov je cieľom dosiahnuť aj priemernú úsporu primárnej energie vo výške 30 %.

Na výzvu je vyčlenených 175 882 259 eur bez DPH .

Výzva je otvorená do 31.8.2024 alebo do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu, resp. dosiahnutia plánovaných cieľov výzvy.

Výzva je zverejnená v Informačnom systéme plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle:

ISPO Portál (planobnovy.sk)

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU.

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s informáciami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

MPSVR SR zároveň pozýva žiadateľov na informačné semináre k vyhlásenej výzve, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk