Hlavné menu

Obchodná verejná súťaž

Slovenská republika, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sídlo: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO:0068143, (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „ nadobudnutie nehnuteľností pre pracoviská inšpekcie v sociálnych veciach MPSVR SR “ podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv, ktorými vyhlasovateľ nadobudne vlastnícke práva k nehnuteľnostiam za účelom zriadenia pracovísk pre jeho organizačný útvar - Inšpekciu v sociálnych veciach, v jednotlivých krajských mestách.

Predmet požadovaného záväzku

Vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie 8 samostatných kúpnych zmlúv, predmetom ktorých bude nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech vyhlasovateľa, za účelom zriadenia pracovísk pre jeho organizačný útvar - Inšpekciu v sociálnych veciach, v jednotlivých krajských mestách, a to za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy

Vyhlasovateľ požaduje, aby predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetných kúpnych zmlúv boli len nehnuteľnosti:

  • stavba nebytovej budovy pre administratívu v zmysle § 43c ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane pozemku pod stavbou a iných pozemkov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže, ak budú predmetom súťažného návrhu (napríklad parkovacie miesta, iné spevnené plochy, dvor a pod.) alebo
  • samostatný nebytový priestorv zmysle BytZ s účelom využívania na administratívneúčely a pozemky v zmysle týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže, ak budú predmetom súťažného návrhu (napríklad priľahlý pozemok, parkovacie miesta, iné spevnené plochy, dvor a pod.).

Kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ zaplatí predávajúcemu za prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Komponent 13, reforma 3, reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu.

Ďalšie vyhlasovateľom požadované obsahové náležitosti návrhu zmluvy sú uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Spôsob podávania návrhov

Súťažné návrhy musia byť podané písomne a doručené vyhlasovateľovi jedným z nižšie uvedených spôsobov:

a) poštovou zásielkou na adresu: Špitálska 4,6, 8, 816 43 Bratislava,

b) osobne do podateľne v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 11:00 do 15:00 miestneho času, na adrese: Špitálska 4,6, 8, 816 43 Bratislava.

Návrhy musia byť predložené vo forme, spôsobom a musia obsahovať všetky náležitosti určené vyhlasovateľom v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Lehoty

Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie dňa 31.1.2023 . Súťažný návrh predkladaný formou poštovej prepravy musí byť doručený vyhlasovateľovi v lehote na predkladanie súťažných návrhov.

Vyhlasovateľ po vyhodnotení súťažných návrhov dňa 13.4.2023 písomne oznámi všetkým navrhovateľom, ktorých súťažné návrhy sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia súťažných návrhov. Úspešnému navrhovateľovi vyhlasovateľ písomne oznámi, že jeho súťažný návrh prijíma. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu oznámi neúspešnému navrhovateľovi na jeho emailovú adresu, že neuspel, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.employment.gov.sk.

V Bratislave dňa 7.12.2022

Slovenská republika, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk