Hlavné menu

Zmena výzvy

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 28.10. 2022 zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

Príloha č. 1 - Formulár projektového zámeru, bola upravená na základe podnetov od potenciálnych žiadateľov.

Zámerom je uľahčiť žiadateľom vyplnenie formuláru povolením formátovania v častiach, v ktorých žiadateľ dopĺňa text a zabezpečiť jeho súlad s výzvou:

  • doplnené chýbajúce právne formy žiadateľa v rozbaľovacom zozname
  • doplnenie kombinácie vlastného návrhu a návrhu z katalógu MPSVR SR v rozbaľovacom zozname v Plánovanom spôsobe realizácie projektu
  • úprava vysvetliviek k vyplňovaniu Plánovaného spôsobu realizácie projektu

Táto zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených projektových zámerov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk