Hlavné menu

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

V programovom období 2021 – 2027 pokračuje podpora prijímateľov a poskytovateľov opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (NP POS) , ktorý je realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby (klientovi) a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb.

Časové obdobie realizácie podpory je od 01/2024 – 12/2025.

V rámci nového NP POS je stanovený jednotkový náklad 7,93 EUR ako príspevok na jednu hodinu opatrovateľskej služby , ktorú poskytovateľ poskytol klientovi (t. j. príspevok sa neviaže na konkrétnu osobu opatrovateľky ale na klienta).

Finančné prostriedky získané formou príspevku na poskytnutú opatrovateľskú službu je možné použiť na všetky výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby , nakoľko NP POS nestanovuje konkrétne výdavky, na ktoré môže poskytovateľ sociálnej služby predmetný príspevok použiť.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby > ÚPSVaR (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk