Hlavné menu

Národná politika kvality v sociálnych službách

Zákon o sociálnych službách zaviedol povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č.2 písm. A tohto zákona, ktorá podrobne určuje kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí (dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky). Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia a odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa.

V snahe nastaviť a zosúladiť systém implementácie podmienok hodnotenia kvality na strane poskytovateľov sociálnych služieb a mechanizmus výkonu hodnotenia kvality zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministerstvo v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny spracovalo metodický dokument pre poskytovateľov sociálnych služieb za účelom podporiť ich v implementácii podmienok kvality do svojej praxe a metodický dokument pre proces hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Nastavenie systému hodnotenia podmienok kvality je podporené Národným projektom Kvalita sociálnych služieb (NP KSS). Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.
Bližšie informácie o aktivitách projektu nájdete na stránkach Implementačnej agentúry MPSVR SR, ktorá je prijímateľom NP KSS https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/ .

Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb – metodické východiská (.PDF)

Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb - metodické východiská (.PDF)


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk