Hlavné menu

Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby ?

Predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní je zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správa vo verejnom obstarávaní. Citovaný zákon v ustanovení § 3 definuje pojem zákazka, ktorou sa rozumie zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Podľa § 3 odsek 4 zákona o verejnom obstarávaní sa zákazkou na poskytnutie služby rozumie zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3.

Zákon o sociálnych službách upravuje finančnú podporu neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme. Finančná podpora je poskytovaná obcou alebo vyšším územným celkom vo forme finančného príspevku, ktorého poskytnutie je pokryté zmluvou o poskytnutí finančného príspevku. Poskytnutie finančného príspevku nie je predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní, keďže zmluva o poskytnutí finančného príspevku nemá charakter zákazky podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V súvislosti s poskytovaním finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, je potrebné poukázať na definíciu verejného obstarávateľa ustanovenú v § 6 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne na definíciu právnickej osoby podľa § 6 odsek 1, písm. d, vo väzbe na odsek 2 písm. a), ktorá môže tohto poskytovateľa sociálnej služby pokryť, za predpokladu splnenia ustanovených podmienok definujúcich právnickú osobu ako verejného obstarávateľa. Z uvedeného vyplýva, ak je právnická osoba úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom (v danom prípade obcou alebo vyšším územným celkom), tiež sa považuje za verejného obstarávateľa. To znamená, že neverejný poskytovateľ, ktorému bol takto poskytnutý finančný príspevok, musí postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri použití tohto príspevku (napr. pri obstaraní tovarov a služieb). Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby dostáva z verejných zdrojov (finančný príspevok) menej ako 50 % finančných prostriedkov, nepovažuje sa za verejného obstarávateľa.

*Text bol vypracovaný na základe stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk