Hlavné menu

Informačný systém sociálnych služieb - IS SoS

Informačný systém sociálnych služieb (ďalej len “IS SoS“) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022.

Správcom IS SoS je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

IS SoS sa skladá z niekoľkých modulov:

Modul registra - v ktorom sú vyššími územnými celkami vedené informácie o poskytovateľoch a nimi poskytovaných sociálnych službách

Zberový modul - v ktorom respondenti - obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb vedú príslušné evidencie

Centrálny modul - v pôsobnosti ministerstva, určený na spracúvanie údajov z modulu registra a zberového modulu a vedenie evidencií v pôsobnosti ministerstva (finančné príspevky, akreditácie)

Verejný modul – dostupný verejnosti s informáciami o sociálnych službách/poskytovateľoch, ich finančnej podpore a o akreditáciách

Jednotlivé moduly sú nasadzované do prevádzky postupne od začiatku roka 2022 .

Zberový modul - informácie pre respondentov

Zberový modul Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) , v ktorom v zmysle zákona o sociálnych službách vedú vyššie územné celky, obce a poskytovatelia sociálnych služieb evidencie upravené týmto zákonom, bol do produkcie – „ostrej prevádzky“ nasadený dňom 21.4.2022.

Jednotlivým respondentom zberového modulu IS SoS (poskytovatelia sociálnych služieb/obce/vyššie územné celky) budú do ich dátovej schránky postupne zaslané oznámenia o prístupe do IS SoS s iniciálnymi prihlasovacími údajmi. D o IS SoS je potrebné sa prihlásiť v súlade s postupom uvedeným v oznámení zaslanom do dátovej schránky a začať vypĺňania jednotlivé evidencie – formuláre a ich odosielanie na spracovanie, v závislosti od role ako respondenta IS (PSS/obec/VUC).

V prípade problémov pri stiahnutí správy z dátovej schránky je potrebné postupovať v zmysle návodu na preberanie príloh z elektronickej schránky:

zobrazenie_dokumentov_v_sprave.pdf (slovensko.sk)

Detail_spravy_a_suvisiace_prvky.pdf (slovensko.sk)

Upozornenie : Používanie aplikácie zberového modulu v prehliadači Internet Explorer nie je z bezpečnostných a funkčných dôvodov podporované . Aplikácia (Zberový modul) vždy po prihlásení používateľa identifikuje, že je spustená z nepodporovaného prehliadača a zobrazí varovanie (oranžový pás pod hlavičkou) s nasledovným textom:

"Používate nepodporovaný webový prehliadač. Stránky sú optimalizované pre nasledovné prehliadače:

 • Google Chrome (verzia 96.x a vyššie)
 • Mozilla Firefox (verzia 96.x a vyššie)
 • Microsoft Edge (verzia 96.x a vyššie)
 • Apple Safari (verzia 14.x a vyššie)
 • Opera Software Opera (verzia 83.x a vyššie)"

Otázky týkajúce sa metodickej podpory pri vypĺňaní formulárov v IS SoS môžu respondenti zasielať na e-mailovú adresu is.sos@employment.gov.sk , aj s uvedením IČO organizácie a kontaktných údajov.

Otázky týkajúce sa technickej podpory - funkcií IS SoS môžu respondenti zasielať cez formulár na "Hlásenie chýb" uvedený v spodnej sivej časti obrazovky po prihlásení sa do IS SoS.

Evidencie obcí a vyšších územných celkov

 • Výkazy o poskytovaní finančnej podpory neverejným poskytovateľom sociálnej služby (O01/V01)

Výkaz sa poskytuje raz ročne, do konca februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 30.6.2022

 • Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (O05/V05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá podala na obec/VÚC v súlade s § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorý podali žiadosť k 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 30. 6. 2022

Evidencie poskytovateľov sociálnych služieb

 • Hlásenia o prijímateľoch sociálnych služieb a ich obmedzeniach (P02, P03)

Hlásenia sa poskytujú len o prijímateľoch sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a to priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom (P03) a do 8 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (P02). Údaje o prijímateľoch, ktorým sa sociálna služba poskytovala k 31.12.2021 a poskytovala sa aj po tomto dátume je potrebné zapísať do IS SoS do 30. 6. 2022

Upozornenie : Aktuálne nie je systémom umožnené evidovať prijímateľa, ktorému sa sociálna služba začala poskytovať pred jej zápisom do registra (pred účinnosťou zákona o sociálnych službách); t.j. pri sociálnych službách, ktoré sa poskytovali ešte pred rokom 2008. Umožnenie takéhoto zápisu v systéme sa upraví.

 • Hlásenia o zamestnancoch (P04)

Hlásenia sa poskytujú o zamestnancoch poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a od zmeny týchto údajov. Údaje o zamestnancoch, s ktorými ma poskytovateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah k 31.12.2021 a tento vzťah po tomto dátume trval je potrebné zapísať do IS SoS do 30. 6. 2022

Upozornenie : Aktuálne nie je systémom umožnené evidovať zamestnanca, s ktorým bol uzatvorený pracovno-právny vzťah pred zápisom sociálnej služby do registra (pred účinnosťou zákona o sociálnych službách); t.j. pri sociálnych službách, ktoré sa poskytovali ešte pred rokom 2008. Umožnenie takéhoto zápisu v systéme sa upraví.

 • Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá v zmysle § 74 ods. 3 podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorí podali žiadosť do 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 30. 6. 2022

 • Štatistické výkazy o poskytovaní sociálnych služieb (P06, P07)

Ročné výkazy P06 prevádzkové údaje sa vypĺňajú do konca februára a finančné údaje (P07) do konca apríla za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 30.6.2022 ( ide zväčša o totožné údaje, ktoré boli za rok 2021 poskytnuté v rámci štatistického zisťovania ŠÚ SR Soc 1-01, resp. V MPSVR 7-01, 10-01 a 11-01)

Metodické príručky pre prácu v Zberovom module IS SoS:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk