Hlavné menu

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb

Deinštitucionalizácia je pojem, ktorý zahŕňa celosvetovú iniciatívu zmeny systémov poskytovania podpory a starostlivosti pre ľudí odkázaných na pomoc iných osôb.

Nejde však len o izolovanú súčasť sociálnych služieb.

Proces DI sa týka v konečnom dôsledku všetkých osôb so zdravotným postihnutím, alebo v inej nepriaznivej životnej situácii, či seniorov, pretože v sebe zahŕňa aj zmenu prístupu k týmto skupinám. Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala Globálnu stratégiu pre integrované a na ľudí orientované služby v oblasti zdravia 2016 – 2026 , ktorá apeluje na zmenu vnímania a poskytovania starostlivosti smerom k prístupu zameraného na človeka.

Cieľom deinštitucionalizácie je teda zmena spôsobu a podmienok poskytovania sociálnych služieb a jej súčasťou je zakladanie nových a transformácia a rozširovanie už existujúcich služieb, ktoré podporujú všetkých ľudí v nezávislom živote v ich komunitách.

Iné pomenovania tohto procesu sú aj transformácia systému sociálnych služieb, alebo prechod od inštitucionálneho ku komunitnému modelu poskytovania sociálnych služieb.

Komunitné sociálne služby sú služby, ktoré poskytujú človeku adresnú podporu vtedy, keď ju potrebuje a v rámci komunity, v ktorej žije/do ktorej prichádza. Podmienkou pre dobrú podporu cieľových skupín je existujúca sieť služieb, ktorá je flexibilná svojou ponukou pre každého jednotlivca v reálnom čase. Zároveň v optimálnom prípade kontrola nad výberom a priebehom poskytovania služby je v rukách samotného prijímateľa služby (samozrejme s vhodnou podporou, pokiaľ ju potrebuje alebo o ňu požiada). Takýto model poskytovania služieb vychádza zo zásady/princípu subsidiarity.

Podpora poskytovania komunitných a kvalitných sociálnych služieb

Za účelom pokračovania v podpore poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb a prechodu na komunitné služby MPSVR SR pripravuje národný projekt, ktorého cieľmi sú:

- Zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom podporných mechanizmov pre poskytovateľov,

- poskytnutie cielenej podpory poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí budú pokračovať v procese deinštitucionalizácie, a zároveň podpora tých poskytovateľov, ktorí so svojimi zariadeniami do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť majú záujem vstúpiť,

- poskytnutie cielenej podpory poskytovateľom sociálnych služieb pri napĺňaní štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb,

- príprava zástupcov cieľových skupín a prijímateľov sociálnych služieb na hodnotenie ľudských práv prostredníctvom odbornej prípravy a ich zapojenie pri výkone inšpekcie.

V tejto súvislosti Implementačná agentúra MPSVR zverejnila Výzvu na výber partnera NP, resp. konzorcia partnerov tohto pripravovaného národného projektu, ktorí sa budú spolupodieľať na jeho príprave, realizácii odborných aktivít v jednotlivých oblastiach a na záverečnom hodnotení projektu.

Nová výzva na zapojenie (gov.sk) bude otvorená najneskôr do 08.01.2024

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk