Hlavné menu

Výbor pre seniorov

Táto stránka slúži iba na archívne účely

Výbor pre seniorov bol uznesením vlády SR č. 17/2014 zo dňa 8. januára 2014 transformovaný na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie .

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Výboru pre seniorov
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
e-mail: livia.jurova@employment.gov.sk
tel.: +421 - 2 -2046 1825
mobil.: +421 - 917 624 825

JÁN RICHTER
predseda výboru

JÁN LIPIANSKY
podpredseda výboru
LÍVIA JUROVÁ
tajomníčka výboru 

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. a) štatútu výboru:
JANA KOLESÁROVÁ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MARIO MIKLOŠI
Ministerstvo zdravotníctva SR
VLADIMÍR BELOVIČ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MARTIN ČATLOŠ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
DANIELA KUHNOVÁ
Ministerstvo kultúry SR
MAREK ŠTEVČEK
Ministerstvo spravodlivosti SR
MILOŠ NOSÁL
Ministerstvo financií SR
JÁN NOCIAR
Ministerstvo vnútra SR

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. b) štatútu výboru:
RENÁTA BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa
IVAN SÝKORA
Slovenská humanitná rada
RADOVAN GUMULÁK
Slovenská katolícka charita
MICHAELA ŠOPOVÁ
Združenie SK 8
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA BUŠOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
KVETOSLAVA REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
ALENA TEXTORISOVÁ
Konfederácia odborových zväzov
NADEŽDA HRAPKOVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku

Nominovaní podľa čl. 5 ods. 6 písm. c) štatútu výboru:
IGOR FABIÁN
Jednota dôchodcov na Slovensku
PAVEL GUMAN
Jednota dôchodcov na Slovensku
JÁN KLOCOK
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF RAKÚS
Jednota dôchodcov na Slovensku
MARGITA FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku
LADISLAV HEGYI
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF MIKLOŠ
Jednota dôchodcov na Slovensku
JOZEF MIKLOŠKO
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
JÁN UHNÁK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
VLADIMÍR MARGOLIEN
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
MILOŠ NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
ĽUBICA GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
PETER GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
ANNA KASANOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť
ZDENA SKOKŇOVÁ
regióny.sk 


Povinne prizývaní podľa ustanovenia čl. 5 ods. 8 štatútu výboru:
BARBARA ILLKOVÁ
tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pracovná skupina pre tvorbu nového Národného programu aktívneho starnutia 

Miloš Nemeček - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre sociálnu problematiku seniorov

Ľubica Gálisová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre zdravotnú problematiku seniorov

Ladislav Hegyi - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie seniorov

Margita Fabiánová - vedúca pracovnej skupiny


Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike


Pracovná skupina Výboru pre seniorov pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv seniorov

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola dňa 7. októbra 2013 na zasadnutí Výboru pre seniorov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, uznesením č. 14  zriadená pracovná skupina Výboru pre seniorov pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv seniorov.

Členmi pracovnej skupiny sa stali tak zástupcovia verejného sektora, ako i mimovládnych organizácii.

Verejná správa

Kvetoslava Repková – Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVR SR
Martina Šagiová
– Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR
Nadežda Hrapková – Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Štefan Krajčík - hlavný odborník MZ SR pre geriatriu
Mária Orgonášová -  AOZPO na Slovensku, Únia miest Slovenska

Seniorské organizácie

Miloš Nemeček - Združenie kresťanských seniorov Slovenska vedúci pracovnej skupiny
Anna Hromníková
– Jednota dôchodcov na Slovensku
Marianna Arnoldová
- Jednota dôchodcov na Slovensku
Ľubica Gálisová
– Fórum pre pomoc starším
Zdena Skokňová
- regióny. Sk

Na svojom prvom pracovnom stretnutí dňa 18. októbra 2013 sa členovia pracovnej skupiny dohodli na východiskách dokumentu na úrovni národnej, európskej a OSN, na harmonograme prác a rozdelení úloh na jednotlivých častiach dokumentu. Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2013.

Celodenné odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv seniorov sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava

  • Predmetom diskusie boli tematické okruhy pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúce sa práv seniorov v odporúčanej štruktúre:

    - nediskriminácia a výchova k ľudským právam
    - autonómia a participácia
    - vymožiteľnosť práva a výkon spravodlivosti
    - sociálna ochrana a zamestnanosť
    - starostlivosť

Východiskový materiál za oblasť práv seniorov k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bol zaslaný gestorovi materiálu MZVEZ SR po jeho schválení Radou vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (transformovanom Výbore pre seniorov).

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Výboru pre seniorov
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
Email:  livia.jurova@employment.gov.sk
Tel: +421 - 2 -2046 3118
Mobil: +421 - 917 624 825

Zasadnutie 7. októbra 2013

Materiály

Závery a uznesenia


Tematické zasadnutie 8. apríla 2013

Materiály

Závery a uznesenia


Zasadnutie 1. októbra 2012

Materiály

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 10. novembra 2011

Materiály 

Závery a uznesenia 


Zasadnutie 8. septembra 2011

Materiály 

Závery a uznesenia 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk