Hlavné menu

Výbor pre rodovú rovnosť

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť . V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov, ktorý zabezpečuje činnosť Výboru pre rodovú rovnosť.

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a pre oblasť monitorovania implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, legislatívy a strategických cieľov Európskej únie v tejto oblasti.

Výbor vystupuje ako medzirezortný orgán a spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sociálnymi partnermi,
  • obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy
  • mimovládnymi neziskovými organizáciami
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Zasadnutie 16. mája 2024

 

Zasadnutie 22. februára 2024

 

Zasadnutie 27. novembra 2023

 

Zasadnutie 15. júna 2023

 

Zasadnutie 16. marca 2023

 

Zasadnutie 30. januára 2023

 

Zasadnutie 6. decembra 2022

 

Zasadnutie 28. septembra 2022

 

Zasadnutie 14. júna 2022

 

Zasadnutie 12. mája 2022

 

Zasadnutie 16. marca 2022

 

Zasadnutie 25. januára 2022

 

Zasadnutie 7. decembra 2021

 

Zasadnutie 30. septembra 2021

 

Zasadnutie 14. júna 2021

 

Zasadnutie 11. mája 2021

 

Zasadnutie 8. marca 2021

 

Zasadnutie 1. decembra 2020

 

Zasadnutie 25. novembra 2019

 

Zasadnutie 6. júna 2019

 

Zasadnutie 19. novembra 2018

 

Zasadnutie 5. júna 2018

  • Závery zo zasadnutia výboru zo dňa 5. júna 2018
  • Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 5. júna 2018

 

Zasadnutie 13. septembra 2017

 

Zasadnutie 26. júna 2017

 

Zasadnutie 13. februára 2017

 

Zasadnutie 28. novembra 2016

 

Zasadnutie 13. júna 2016

 

Zasadnutie 13. októbra 2015

 

Zasadnutie 3. júna 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 24. februára 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 2. októbra 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 20. mája 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. januára 2014

 

Zasadnutie 21. októbra 2013

 

Zasadnutie 21. mája 2013 

 

Zasadnutie 28. januára 2013 

 

Zasadnutie 25. septembra 2012

 

Zasadnutie 17. februára 2012 

 

Zasadnutie 1. decembra 2011
(pokračovanie zasadnutia z 10. novembra 2011) 

 

Zasadnutie 10. novembra 2011 

Materiály

Závery a uznesenia 

Zasadnutie 23. septembra 2011

 

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch

 

Pracovná skupina pre sexuálne a reprodukčné práva žien

 

Pracovná skupina pre rodovú rovnosť na trhu práce

Barbora Holubová - vedúca pracovnej skupiny

 

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a  rodiny SR
predseda výboru


tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Ing. Peter Čvapek, MBA, MPH
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
PhDr. Peter Papšo, PhD.
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Ing. Mgr. Peter Lukáč
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Mgr. Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
JUDr. Barbara Brvnišťanová
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Ing. Jozef Halcin
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
JUDr. Barbara Illková, PhD.
MINISTERSTVO OBRANY SR
JUDr. Martin Rímeš
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Ing. Jana Lehocká
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR
Mgr. Adrian Michniewicz
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Mgr. Zuzana Turkovič, PhD.
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
JUDr. Michaela Birošová
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Mgr. Jana Drgoncová, LL.M, MPP

Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Mgr. Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
JUDr. Annamária Cerovská  alt.  JUDr. Silvia Miškovičová
CENTRUM KONKRÉTNEJ POMOCI FEMINA
Mgr. Anna Siekelová  alt.  Ing., Mgr. Lucia Megová
ESFEM
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
FENESTRA
Mgr. Dušana Karlovská  alt.  Mgr. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Mgr. Emília Psárová  alt.  JUDr. Annamária Cerovská
MOŽNOSŤ VOĽBY
Mgr. Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Mgr. Lýdia Koňaková  alt.  Mgr. Petra Paterová
POMOC OBETIAM NÁSILIA
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.  alt.  Mgr. Patrik Havan
POMOC RODINE
Mgr. Martina Bamburáková  alt.  Mgr. Nataša Bálintová
PORADŇA ALEXIS
Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová  alt.  Mgr. Zuzana Straková
PROGRESFEM
Mgr. Karin Jureková  alt.  Mgr. Leóna Bašistová
SPOLOČNOSŤ PRE PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO
Radka Mikšík  alt.  Zuzana Bendíková
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Mgr. Barbora Holubová, PhD.  – podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.

členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
JUDr. Miroslava Novodomcová
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Mgr. Martina Thominet
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Mgr. Martina Bohušová
ÚNIA MIEST SLOVENSKA
Jana Červenáková
ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SK8
Mgr. Erika Róžová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Ing. Miriam Filová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
JUDr. Monika Benedeková
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Jana Koleničová

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
d) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

Mgr. Hana Špaleková
tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát poradných orgánov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vrr@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 1052

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk