Hlavné menu

Pomoc občanom

Služby zamestnanosti poskytujú pomoc a podporu uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnancom prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, a to:

  • formou sprostredkovania zamestnania,
  • poskytovaním odborných poradenských služieb,
  • vzdelávaním a prípravou pre trh práce,
  • poskytovaním príspevkov.

Ponuku voľných pracovných miest nájdete na webovom portáli Služby zamestnanosti

Občan, ktorý chce pracovať a hľadá si zamestnanie, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana nie jeho povinnosťou.

Odborné poradenské služby napomáhajú občanom nájsť vhodné zamestnanie v súlade s jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a  prípravu pre trh práce v prípade, ak:

  • nemá dostatok odborných vedomostí a odborných zručností,
  • potrebuje zmeniť vedomostí a odborné zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce,
  • stratí schopnosť vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

Zamestnancom, ktorí boli pred nástupom do zamestnania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sa poskytujú:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk