Hlavné menu

Postupy

Postup pri výkone inšpekcie v sociálnych veciach (dozoru nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia), oprávnenia zamestnancov ministerstva, ako aj práva a povinnosti dotknutých subjektov, upravuje zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor prioritne na základe svojho Plánu dozornej činnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý aj zverejňuje na svojom webovom sídle.

SOCIÁLNE SLUŽBY

Podľa Plánu dozornej činnosti na kalendárny rok 2023 je dozor v oblasti sociálnych služieb zameraný na pobytové sociálne služby podmienené odkázanosťou v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, ako aj na sociálne služby krízovej intervencie v komunitnom centre.

Inšpekcia v sociálnych veciach v kalendárnom roku 2023 osobitne overí u poskytovateľov sociálnych služieb dodržiavanie ich povinností:

 • pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby,
 • pri plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby v oblasti prevencie krízových situácií, práce s rizikom v sociálnych službách, používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, ochrany pred zlým zaobchádzaním a využívania dôverníka v sociálnych službách,
 • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinností poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby v pobytových sociálnych službách podmienených odkázanosťou

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni pri poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre

 

POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

Podľa Plánu dozornej činnosti na kalendárny rok 2023 je dozor pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia zameraný na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia priznané úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny od 01. 01. 2023 fyzickým osobám.

V kalendárnom roku 2023 sú predmetom dozoru 2 druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia:

 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

Inšpekcia v sociálnych veciach v kalendárnom roku 2023 osobitne overí

 • u fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

     - účelnosť použitia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, 

   
 • u fyzických osôb, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorých sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

     - rozsah a kvalitu poskytovanej pomoci fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie.

 

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

Podľa Plánu dozornej činnosti Inšpekcie v sociálnych veciach na kalendárny rok 2023 (ďalej len „plán“) je dozor v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zameraný na dodržiavanie povinností dozorovaných subjektov, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke "Dozor plnenia povinností dozorovaných subjektov podľa plánu":

Dozorovaný subjekt

Povinnosť

orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, ktorým je úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny

určiť mieru ohrozenia dieťaťa

zariadenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, ktorým je
centrum pre deti a rodiny

zaradiť dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej
náhradnej rodiny a to najneskôr do štyroch týždňov
od prijatia do centra pre deti a rodiny

pripraviť v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to vzhľadom na
vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom,
individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa

POSTUP PRI VÝKONE DOZORU V OBLASTI SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk