Hlavné menu

Postupy

Postup pri výkone inšpekcie v sociálnych veciach (dozoru nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia), oprávnenia zamestnancov ministerstva, ako aj práva a povinnosti dotknutých subjektov, upravuje zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor prioritne na základe svojho Plánu dozornej činnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý aj zverejňuje na svojom webovom sídle.

SOCIÁLNE SLUŽBY

Podľa Plánu dozornej činnosti na kalendárny rok 2023 je dozor v oblasti sociálnych služieb zameraný na pobytové sociálne služby podmienené odkázanosťou v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, ako aj na sociálne služby krízovej intervencie v komunitnom centre.

Inšpekcia v sociálnych veciach v kalendárnom roku 2023 osobitne overí u poskytovateľov sociálnych služieb dodržiavanie ich povinností:

  • pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby,
  • pri plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby v oblasti prevencie krízových situácií, práce s rizikom v sociálnych službách, používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, ochrany pred zlým zaobchádzaním a využívania dôverníka v sociálnych službách,
  • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinností poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby v pobytových sociálnych službách podmienených odkázanosťou

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni pri poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

 

POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk