Hlavné menu

Postupy (metodika výkonu dozoru) pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu

POSTUPY (METODIKA VÝKONU DOZORU) PRE SOCIÁLNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A SOCIÁLNU KURATELU

ISV dozor v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately realizuje podľa svojich Plánov dozornej činnosti (na kalendárny rok 2023 a 2024) voči dozorovaným subjektom, ktorými sú orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ) a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( centrum pre deti a rodiny).

ISV osobitne overuje dodržiavanie ich povinností ÚRADOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY :

 • určiť mieru ohrozenia dieťaťa,
 • vypracúvať plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa na tento účel najmenej raz za šesť mesiacov navštevovať dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu.

ISV osobitne overuje dodržiavanie ich povinností CENTROM PRE DETI A RODINY :

 • zaradiť dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra pre deti a rodiny,
 • pripraviť v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom,
  individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa , ako aj plán osamostatňovania
  sa mladého dospelého
  , ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania,
 • vykonávať resocializačný program pre dieťa po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria,
 • zabezpečiť nadväznosť poskytovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria, ak sa vykonáva resocializačný program pre dieťa.

»Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzhľadom na povinnosť centra pre deti a rodiny vypracovať plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého a plán osamostatňovania sa mladého dospelého
pdf

»Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzhľadom na povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately navštevovať dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu
pdf

»Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzhľadom na povinnosť vykonávať resocializačný program po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení
pdf

»Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzhľadom na povinnosť centra pre deti a rodiny zaradiť každé dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny najneskôr do štyroch týždňov od prijatia dieťaťa do centra pre deti a rodiny
pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk