Hlavné menu

Postupy (metodika výkonu dozoru) pre sociálne služby

POSTUPY (METODIKA VÝKONU DOZORU) PRE SOCIÁLNE SLUŽBY

ISV dozor v oblasti sociálnych služieb realizuje podľa svojich Plánov dozornej činnosti (doposiaľ na kalendárny rok 2023 a 2024), podľa ktorých sa zameriava na povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby vo všetkých druhoch pobytových sociálnych službách podmienených odkázanosťou (napr. zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie) a na povinnosť poskytovať sociálnu službu v komunitnom centre na odbornej úrovni.

ISV sa taktiež podľa Plánov dozornej činnosti zameriava na povinnosť poskytovateľa sociálnej služby prihliadať pri poskytovaní sociálnej služby na individuálne potreby jej prijímateľa a to v tých druhoch sociálnych služieb, ktoré sú povinné o priebehu poskytovania sociálnej služby viesť písomné individuálne záznamy .

ISV tiež realizuje dozor pri poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie - nad plnením povinnosti poskytovať túto sociálnu službu na odbornej úrovni, ako aj v nízkoprahových denných centrách a v nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu .

ISV teda osobitne (podľa plánu dozornej činnosti) overuje u poskytovateľov sociálnych služieb dodržiavanie ich povinností:

  • pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby
  • pri plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby v oblasti prevencie krízových situácií, práce s rizikom v sociálnych službách, používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, ochrany pred zlým zaobchádzaním a využívania dôverníka v sociálnych službách
  • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni
  • plánovať individuálne prácu s prijímateľom sociálnej služby

» Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinností poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby v pobytových sociálnych službách podmienených odkázanosťou
PDF

»Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni pri poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre
PDF

»Postup pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa pri individuálnom plánovaní alebo výkone postupov a pravidiel individuálnej práce s prijímateľom
PDF

ISV taktiež poskytovateľom sociálnej služby dáva do pozornosti výstupy aktivít národného projektu Kvalita sociálnych služieb , v rámci ktorého pre použitie práve poskytovateľmi sociálnych služieb vzniklo 7 metodických podporných materiálov, ktoré poskytujú ako zriaďovateľom, tak aj a poskytovateľom sociálnych služieb základnú navigáciu, ako si interpretovať nové štandardy kvality a ako ich následne implementovať do svojej praxe.

FILIPOVÁ, M., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v terénnych sociálnych službách metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-88-5.

JUSKOVÁ, Z., RÉVAJOVÁ BUJŇÁKOVÁ, E., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v pobytových a ambulantných sociálnych službách pre staršie odkázané osoby metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-82-3.

MÁTEL, A., a kol., (2023). Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-90-8.

MÁTEL, A., a kol., (2023). Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb skrátená verzia metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-92-2.

MAZALÁNOVÁ, J., HORVÁTHOVÁ, B., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v sociálnych službách krízovej intervencie metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-80-9.

ŠLOSÁROVÁ, B., ŠEDIVCOVÁ, V., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v pobytových a ambulantných sociálnych službách pre deti, mladých ľudí a dospelé osoby so zdravotným postihnutí metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-80-9.

ŠUŠOLIAKOVÁ, K., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v sociálnych službách na podporu rodiny s deťmi metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-86-1.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk