Hlavné menu

Národný program aktívneho starnutia

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 2030

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 sa zaoberá všetkými oblasťami života ľudí v procese ich starnutia a jeho víziou je podporiť budovanie udržateľnej spoločnosti, teda takej, kde súčasné i budúce generácie majú šance na kvalitné podmienky života. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 , ako národný nástroj pre politiky aktívneho starnutia, to chce dosiahnuť podporou a zhodnocovaním potenciálu ľudí všetkých vekových kategórií. Globálnym cieľom dokumentu je vytvoriť k tomu čo najlepšie hodnotové, zdrojové a inštitucionálne podmienky.

Úmyslom Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 je venovať sa otázkam aktívneho starnutia ako trvalej priorite, ktorá presahuje politické cykly a volebné obdobia. Dokument bol vypracovaný participatívnym spôsobom, čiže do jeho prípravy boli zapájaní zástupcovia rôznych sektorov spoločnosti - zo štátnej správy, územnej samosprávy, občianskeho sektora a nezávislých odborníkov. Cieľom bolo z dokumentu vytvoriť udržateľný a uskutočniteľný materiál, ktorý predstavuje celospoločenský záväzok zodpovedných subjektov prijatý a akceptovaný širokým spektrom spoločenských a politických aktérov a zastrešený vládou Slovenskej republiky.

Cieľová skupina Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 nie je vymedzená nejakou vekovou hranicou alebo životnou situáciou. Dokument sa zameriava na všetky osoby aktívne sa pripravujúce na starnutie, vrátane starších osôb, ktoré by z dôvodu veku mohli byť akýmkoľvek spôsobom znevýhodňované v prístupe k verejným službám či inej podpore.

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 obsahuje viac ako 80 opatrení v deviatich doménach - oblastiach podpory aktívneho starnutia. Ich realizácia je financovaná najmä zo štátneho rozpočtu, ale aj z Plánu obnovy a odolnosti a Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027. Bol prijatý uznesením vlády č. 657 zo 16. novembra 2021.

Jednotlivé odpočty k Národnému programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 je možné nájsť na nasledovných odkazoch:

Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 za roky 2021 - 2022 a návrh na jeho aktualizáciu

Doplňujúce informácie k implementácii opatrenia č. 1, cieľ 3, 4.3 Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 za obdobie rokov 2021 - 2022 je možné nájsť v súbore:

Autorom dát priloženého súboru je Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Konsolidované znenia Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 so sledovaním zmien v nadväznosti na vyhodnocovacie cykly je možné nájsť na nasledovných odkazoch:

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 (konsolidované znenie po aktualizácii za roky 2021 - 2022; PDF 1,32 MB)

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 2020

Úloha vypracovať Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 vznikla z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 708 z 19. decembra 2012 k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Slovenská republika taktiež zaradila aktualizáciu Národného programu ochrany starších ľudí do Národného pracovného programu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Cieľom návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bolo vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich uplatnenie na trhu práce, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu skôr narodených posilňovaním ich aktívneho zapojenia do spoločnosti, podporiť zdravé starnutie, zmeniť negatívny prístup k starnutiu, venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu podmienok na udržateľnú kvalitu života starších ľudí, vrátane dlhodobej udržateľnosti sociálneho zabezpečenia. Medzi ďalšie ciele dokumentu patrilo prispôsobiť tovary, výrobky a služby narastajúcemu počtu a podielu starších ľudí a ich potrebám, obmedzeniam a preferenciám, podporiť dostupnosť a kvalitu verejnej dopravy, bývania, celoživotného vzdelávania, uspokojovania kultúrnych potrieb, dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb podporujúcich nezávislý, bezpečný, dôstojný a aktívny život v starobe. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 zahŕňal opatrenia na zabezpečenie aktívneho starnutia osôb starších ako 50 rokov.

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bol vypracovaný v spolupráci so všetkými relevantnými subjektmi, t. j. so všetkými ministerstvami, samosprávnymi krajmi, Združením miest a obcí Slovenska, Jednotou dôchodcov na Slovensku, Združením kresťanských seniorov, Fórom pre pomoc starším, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a inými aktérmi.

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bol prijatý uznesením vlády č. 688 z roku 2013.

Jednotlivé odpočty k Národnému programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 je možné nájsť na nasledovných odkazoch:

Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020 (rok 2016)

Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020 (rok 2018)

Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020 (rok 2020)

Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020 (rok 2021)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk