Hlavné menu

NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

Názov projektu: Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS kód projektu: OP ĽZ NP 2017/3.3.1/01, NFP312031N138

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:

Prioritná os: 3 Zamestnanosť
Investičná priorita prioritnej osi: 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami.

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacitu verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti.
Tvorba a zabezpečenie praktického využívania krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja na trhu práce.

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj
Časový rámec realizácie projektu: 5.12.2017-28.02.2021

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je realizácia odborných činností umožňujúcich identifikáciu vývojových trendov zamestnanosti pre prognostické modely trhu práce v SR do budúcnosti a riešenie súčasných disparít medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Realizáciou národného projektu budú dosiahnuté výsledky projektu, zahrnuté do rozhodovacích procesov všetkých relevantných subjektov na trhu práce. Spolu s vytvorením informačných kanálov pre jednotlivých aktérov na trhu práce, vrátane osôb pred voľbou vzdelávacieho odboru, prispeje k postupnému prispôsobeniu štruktúry novo prichádzajúcej pracovnej sily na trh práce, ako aj súčasných požiadaviek zamestnávateľov na pracovnom trhu.

Cieľové skupiny:

  • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci,
  • rodičia,
  • uchádzači o zamestnanie,
  • zamestnanci,
  • zamestnávatelia,
  • žiaci a študenti.

2017, 2018

2019, 2020

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk