Hlavné menu

Národná stratégia zamestnanosti

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72%-nej zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Strategické zámery budú realizované v ôsmych kľúčových oblastiach:

 • podpora tvorby pracovných miest,
 • inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti,
 • implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti,
 • flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce,
 • účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti,
 • kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti,
 • podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť,
 • nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 bola vypracovaná s podporou národného projektu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a následne bola predložená na rokovanie vlády v súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2014. Vláda SR ju schválila uznesením vlády SR č. 665 zo 17. decembra 2014.

Podľa Bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 665 zo 17. decembra 2014 k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 bola zriadená Nadrezortná pracovná skupina pre koordináciu plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (ďalej len „nadrezortná pracovná skupina“).

V súlade s Časťou IV, Body 3 a 4 Záverov z rokovania nadrezortnej pracovnej skupiny zo dňa 02.06.2015 bol vypracovaný a schválený AKČNÝ PLÁN 2015 – 2016 k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020.Projekt Národná stratégia zamestnanosti sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - www.esf.gov.sk .

Prijímateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Územná pôsobnosť projektu : celé územie SR

Realizácia : 11/2013 - 10/2014

Cieľové skupiny :

 • uchádzači o zamestnanie
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
 • občania so zdravotným postihnutím
 • záujemcovia o zamestnanie
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania
 • absolventi stredných a vysokých škôl

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk