Hlavné menu

NP Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR

Názov projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:
3. Zamestnanosť
Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Miesto realizácie projektu:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj

Časový rámec realizácie projektu:
04/2019 – 02/2023

Cieľ projektu:
Vytvorenie systému opatrení pre cieľavedomé a plynulé zlepšenie adaptability zamestnancov na nové požiadavky trhu práce a presnejšia identifikácia potreby zručností kvalifikovanej pracovnej sily v rámci dopytu malých, stredných a veľkých zamestnávateľov prostredníctvom webovej platformy NSP.

Viac informácií o projekte (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk