Hlavné menu

Podcasty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Podcasty sú postupne zverejňované v mesiaci február. Nadväzujú na prezentáciu výstupov národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). Účelom a cieľom podcastov bolo predovšetkým informovanie odbornej , ale i laickej verejnosti o ľudských zdrojoch na trhu práce a vplyvoch inovácií na pracovné miesta. Alternatívny textový opis podcastov napĺňa štandardy pre informačné technológie verejnej správy ( v previazaní na Vyhlášku č. 78/ 2020 ) nielen vlastným opisom, ale predovšetkým zverejnením zdrojov ku získaniu maximálneho množstva informácií ku príslušnej téme. To bolo i hlavným účelom podcastov, sprístupniť a prezentovať výsledky činnosti sektorových rád, ktoré sú obsiahnuté v rozvojových stratégiách jednotlivých hospodárskych sektorov. Alternatívny textový opis tak rozširuje (a skvalitňuje) priestor pre užívateľa tejto formy verejnej služby.

1. Trh práce a vzdelávanie

Juraj Káčer a Lucia Lednárová

Vzdelávanie by nemalo končiť štúdiom. Akých zamestnancov dnes hľadajú firmy? Inovácie v hospodárstve.

Podcast za zameriava na základné informácie ohľadom cieľov a výsledkov Národného projektu „ Sektorovo riadenými inováciami na efektívnom trhu práce v SR“ Zároveň rieši dôležitosť celoživotného vzdelávania. Viac komplexných informácií, ktoré boli predmetom rozhovorov:

2. Potravinárstvo - sebestačnosť, pracovná sila a budúcnosť

Jana Venhartová

Aké sú aktuálne čísla v našej potravinovej sebestačnosti? Čo (ne)čítajú spotrebitelia na obaloch a či stúpa počet vegetariánov. Chýbať budú nielen pekári.

Podcast sa venuje ohrozeniam a príležitostiam ľudských zdrojov v potravinárstve. Informácie sú zhrnutím Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v potravinárskom priemysle. Komplexné informácie, ktoré sú predmetom a obsahom podcastu:

3. Automobilový priemysel - vlajková loď nášho priemyslu

Andrej Lasz

Prečo a kedy si už nekúpime auto na spaľovací motor? Koľko ľudí pracuje v automobilovom priemysle a ktoré pozície budú potrebné? Inovácie a priemysel 4.0 vytvoria nové pracovné príležitosti pri obsluhe strojov.

Podcast sa venuje téme automobilového priemyslu, vplyvu elektromobility na pracovnú silu a hospodárstvo. Komplexné informácie, ktoré sú predmetom a obsahom podcastu:

4. Gastrosektor po pandémii a v čase energetickej krízy

Marek Harbuľák

Vrátili sa po pandémii zamestnanci gastra späť ku svojmu povolaniu? A budú sa zatvárať gastroprevádzky pre zvýšené faktúry za energie? Nočný recepčný už v blízkej budúcnosti možno nebude potrebný. Ako a kde (ne)nahradia technológie pracovnú silu v gastre a turizme.

Podcast venovaný aktuálnemu stavu ľudských zdrojov v gastro sektore a turistickom ruchu. Zároveň sú v rozhovore uvádzané vplyvy inovácií na pracovnú silu v budúcnosti. Komplexné informácie, z ktorých vychádza podcast:

5. Železničná doprava - trendy a absentujúce ľudské zdroje

Ján Žačko

Ktoré povolania potrebujú železnice ako soľ? Je meškanie vlakov spôsobené len nedostatkom pracovnej sily? Autonómne riadenie nie je ďaleká budúcnosť a inovácie na železnici prinesú nové pozície.

Podcast venovaný súčasnosti a budúcnosti železničnej dopravy. Nedostatok ľudských zdrojov ( predovšetkým technických pracovníkov, rušňovodičov a pod. ) má vplyv na ohrozenia sektoru. Podcast sa venuje potrebám rozvoja ľudských zdrojov a inováciám, ktoré ovplyvňujú tento sektor hospodárstva. Komplexné informácie, z ktorých vychádza podcast:

6. Rôznorodosť sektora kultúry - priestor pre zamestnanosť

Alexandra Homoľová

SNG nie je len o výstave produktov. Ochrana kultúrneho dedičstva vytvára pracovné príležitosti nielen pre špecialistov, ale aj inovácie.

Podcast sa zameriava na možnosti zamestnania v sektore kultúry , rôznorodosť sektoru a tým je príležitostiam na trhu práce v tomto hospodárskom odvetví. Rozšírené informácie, z ktorých podcast vychádza:

7. Energetická kríza -zmena klímy - nové výzvy pre pracovnú silu

Artur Bobovnický

Začarovaný kruh elektrickej energie a plynu. Máme správny mix obnoviteľných zdrojov, ale klimatická zmena nemá hranice. Koho bude energetický sektor potrebovať? Napríklad operátora v jadrovej elektrárni či zamestnanca pri inštalácii fotovoltiky. Budúce pozície v energetike.

Podcast venovaný zmenám klímy, energetickej kríze a novým pracovným pozíciám, ktoré sa vytvoria vplyvom podpory alternatívnych zdrojov energií. Informácie, z ktorých podcast vychádza.

8. Drevo a lesy pre budúce generácie

Igor Patráš

Aký je reťazec spracovania dreva a ako na tom je drevospracujúci priemysel v súčasnosti? Lesníctvo sa prenáša na generácie. Praktické skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Ako a kde hľadajú firmy šikovných absolventov?

Podcast sa venuje procesom spracovania dreva a aktuálnemu stavu drevospracujúceho priemyslu. Zároveň sú predmetom rozhovoru možnosti uplatnenia absolventov, ako i aktuálne možnosti štúdia na stredných školách. Informácie v podcaste popisujú stav ľudských zdrojov v drevospracujúcom priemysle a vplyv inovácií na pracovnú silu. Viac komplexných informácií:

9. Ľudské zdroje v zdravotníctve

Mudr. Miroslav Halecký

Stabilita ľudských zdrojov v zdravotníctve. Aký vplyv majú inovácie a technický pokrok na odliv našich zdravotníkov? Štúdium pre zdravotnícky sektor je istota uplatnenia na trhu práce.

Podcast sa venuje aktuálnemu stavu , ale i príčinám nedostatku ľudských zdrojov zdravotníctve. Rozšírený obsah a komplexné informácie:

10. Súčasné disparity a trendy na trhu práce

Ivan Láska

Čo vieme prognózovať vďaka demografii? Mýty a fakty o tom, či naozaj máme veľa vysokoškolákov. Ktorí absolventi si nájdu zamestnanie okamžite a ktorí sú už teraz pre trh nadbytoční? Dôvody, pre ktoré absolventi idú do zahraničia alebo robia nakoniec niečo iné, ako vyštudovali.

Podcast sa zameriava na všeobecnú stručnú analýzu príčin a dôsledkov disparít na trhu práce. Informácie v podcaste sú zhrnutím aktuálnych štatistických analýz vývoja na trhu práce. Trendy na trhu práce a informácie o štatistických dátach vychádzajú zo zdrojov:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk