Hlavné menu

Technická inšpekcia, a.s.

Náplňou práce Technickej inšpekcie, a.s. je dozerať na ochranu života a zdravia človeka, ktorý narába s technickými zariadeniami a na ochranu majetkových hodnôt. Spoločnosť podporuje presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných osôb a majetku.

Technická inšpekcia je akciová spoločnosť so 100% účasťou štátu. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré koná v mene štátu.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva:

  • inšpekcie,
  • prehliadky a skúšky technických zariadení v procese ich návrhu a výroby pred uvedením, technických zariadení do prevádzky,
  • prehliadky a skúšky technických zariadení počas ich prevádzky.


Kontakt

Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

www.tisr.sk

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. vyhlasuje výberové konanie na miesta členov predstavenstva spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať do 7. júna 2024. Všetky podrobnosti nájdete v dokumente o výberovom konaní a v ďalších prílohách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk