Hlavné menu

Dôchodkové poistenie

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy :

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.


Zo starobného poistenia sa poskytuje :


Z invalidného poistenia sa poskytuje :


Dôchodkové poistenie predstavuje prvý pilier dôchodkového systému Slovenskej republiky.

Viac o dôchodkovom poistení

Povinne dôchodkovo poistení sú:

 • zamestnanec

a) fyzická osoba v právnom vzťahu (napr. pracovný pomer, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na  výkon sezónnej práce), ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjemokrem  žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní období odbornej (výrobnej) praxe.

b) fyzická osoba v právnom vzťahu (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce), ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjemokrem  žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

c) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, za ktoré jej patrí príjem zo zárobkovej činnosti.

 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená.
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie tejto osoby sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba má nárok na rodičovský príspevok alebo ide o fyzickú osobu, ktorej opätovne vzniklo povinné dôchodkové poistenie po skončení povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (takáto osoba nepodáva prihlášku). Prihlášku podáva iba osoba, ktorá síce spĺňa zákonom ustanovené podmienky, ale nemá nárok na rodičovský príspevok.
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako osoba starajúca sa dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a  nedovŕšila dôchodkový vek.
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa alebo ako osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie tejto osoby sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne.
 • na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.
 • ohrozený svedok alebo chránený svedok, ktorý dovŕšil 16 rokov veku a ktorý podľa vyjadrenia orgánu príslušného na poskytovanie ochrany a pomoci nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistený ako zamestnanec; samostatne zárobkovo činná osoba; osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa; osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku; osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie; osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta, a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšil dôchodkový vek.
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak nie je dôchodkovo poistený ako zamestnanec; samostatne zárobkovo činná osoba; osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa; osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku; osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie; osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie; osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta alebo ohrozený svedok alebo chránený svedok, a nebol mu priznaný invalidný dôchodok.
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa, osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie, ohrozený svedok alebo chránený svedok alebo vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, a nebol jej priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa, osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie, ohrozený svedok alebo chránený svedok, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, alebo osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti.

Viac informácií o povinnom dôchodkovom poistení zamestnancasamostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca štátu

 

Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Viac informácií o dobrovoľnom dôchodkovom poistení

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk