Hlavné menu

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR - práva seniorov


Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike


Pracovná skupina Výboru pre seniorov pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv seniorov

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola dňa 7. októbra 2013 na zasadnutí Výboru pre seniorov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, uznesením č. 14 zriadená pracovná skupina Výboru pre seniorov pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv seniorov.

Členmi pracovnej skupiny sa stali tak zástupcovia verejného sektora, ako i mimovládnych organizácii.

Verejná správa

Kvetoslava Repková – Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVR SR
Martina Šagiová
– Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR
Nadežda Hrapková – Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Štefan Krajčík - hlavný odborník MZ SR pre geriatriu
Mária Orgonášová - AOZPO na Slovensku, Únia miest Slovenska

Seniorské organizácie

Miloš Nemeček - Združenie kresťanských seniorov Slovenska vedúci pracovnej skupiny
Anna Hromníková
– Jednota dôchodcov na Slovensku
Marianna Arnoldová
- Jednota dôchodcov na Slovensku
Ľubica Gálisová
– Fórum pre pomoc starším
Zdena Skokňová
- regióny. Sk

Na svojom prvom pracovnom stretnutí dňa 18. októbra 2013 sa členovia pracovnej skupiny dohodli na východiskách dokumentu na úrovni národnej, európskej a OSN, na harmonograme prác a rozdelení úloh na jednotlivých častiach dokumentu. Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2013.

Celodenné odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv seniorov sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava

  • Predmetom diskusie boli tematické okruhy pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúce sa práv seniorov v odporúčanej štruktúre:

- nediskriminácia a výchova k ľudským právam
- autonómia a participácia
- vymožiteľnosť práva a výkon spravodlivosti
- sociálna ochrana a zamestnanosť
- starostlivosť

Východiskový materiál za oblasť práv seniorov k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bol zaslaný gestorovi materiálu MZVEZ SR po jeho schválení Radou vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (transformovanom Výbore pre seniorov).

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Výboru pre seniorov
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
Email: livia.jurova@employment.gov.sk
Tel: +421 - 2 -2046 3118
Mobil: +421 - 917 624 825

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk