Hlavné menu

Oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu . Úlohy pracovnej zdravotnej služby ustanovuje § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečovať zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z..

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Úradu verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok.

Zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby je zverejnený na webe Úradu verejného zdravotníctva SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk