Hlavné menu

Osobitná BOZP

Pri niektorých prácach alebo niektorých skupinách zamestnancov sú zamestnávatelia povinní zabezpečovať okrem základných podmienok aj špecifické podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravené osobitnými predpismi.

Ide napríklad o:

  • ochranu pred požiarmi,
  • banskú činnosť a činnosti vykonávané banským spôsobom,
  • prevádzku určených zariadení a výkon určených činností v železničnej doprave,
  • prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a železničnou dopravou,
  • plnenie služobných úloh v armáde, polícii a iných ozbrojených zboroch,
  • chemické látky a iné určené výrobky.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk