Hlavné menu

Choroba z povolania

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere a kde pracoval za podmienok, z ktorých vznikla jeho choroba z povolania. (§ 195 Zákonníka práce)

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 Zákonníka práce.

Na ochranu pred chorobami z povolania sú ustanovené špecifické požiadavky pre problematiku:

  • hluku,
  • vibrácií,
  • chemických látok,
  • karcinogénnych a mutagénnych látok,
  • ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia a
  • ďalších škodlivých faktorov pracovného prostredia.

V záujme prevencie chorôb z povolania je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zabezpečiť aj vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Zamestnávateľ je povinný zaraďovať práce do kategórií podľa úrovne vplyvu existujúcich škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci povinne podliehajú zamestnanci a podnikajúce fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie. Tieto lekárske prehliadky sa vykonávajú pred zaradením zamestnanca do práce a opakovane v určenej periodicite.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk