Hlavné menu

Pracovný úraz

Za škodu vzniknutú zamestnancov i pri plnení pracovných úloh, pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie alebo došlo k jeho smrti úrazom zodpovedá zamestnávateľ , u ktorého bol poškodený v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. § 195 Zákonníka práce

Oznamovaciu a ďalšie povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Príčiny vzniku pracovného úrazu vyšetruje zamestnávateľ. Na záver vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu vyplní záznam o registrovanom pracovnom úraze, ktorého vzor je uvedený vo vyhláške MPSVR SR č. 500/2006 Z. z .

Záznam o registrovanom pracovnom úraze môže vyplniť zamestnávateľ aj v elektronickej podobe .

Príčiny vzniku pracovného úrazu s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví vyšetruje aj inšpektorát práce príslušný pre kraj, v ktorom sa úraz stal.
Pracovné úrazy, ktoré sa stali u zamestnávateľa v pôsobnosti Hlavného banského úradu alebo osobitných dozorných orgánov v ozbrojených zboroch, vyšetrujú tieto štátne orgány.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk